Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Přeštice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Merklín.

Osoby na území obce Merklín budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při vybřežení řeky Merklínky může dojít k zaplavení komunikace 182/II a komunikace U Jezera. U vyjmenovaných komunikací nastává největší riziko jejich zneprůjezdnění právě ve středu obce Merklín, podél řeky Merklínky. Objízdnou trasu je v tomto případě nutné volit operativně na základě stavu ostatních silničních komunikací v širším okolí. Dopravní situaci a případné objížďky a zákazy vjezdu bude řešit dle aktuálního stavu zaplavení komunikací policie ve spolupráci s povodňovou komisí.

Dopravní omezení na území obce Merklín

Název Popis omezení Vodní tok říční km
silnice Merklín-Ptetín Přelití mostu Merklínka (131900000100) 14.9
U Jezera Při vybřežení řeky Merklínky může dojít k zaplavení komunikace 182/II a komunikace U Jezera. U vyjmenovaných komunikací nastává největší riziko jejich zneprůjezdnění právě ve středu obce Merklín, podél řeky Merklínky. Merklínka (131900000100) 12.9

 


Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.