Charakteristika zájmového území

Město Mirotice se nachází východně od města Písek v Jihočeském kraji. Město patří pod SO ORP Písek. Správní území města Mirotice se skládá se ze sedmi částí a to: Mirotice, Strážovice, Bořice, Jarotice, Radobytce, Lučkovice a Stráž. Rozloha katastrálního území města je 25,2 km2. Průměrná nadmořská výška je 419 m. Zhruba uprostřed území se nachází dvě vyvýšená místa, jedná se o Strážovickou horu a vrch Šibeňák, které rozdělují území na severní a jižní část. 
Intravilán města není souvislý, je rozdělen do částí, které jsou spojeny silnicemi III. řádu. Území je využíváno především k zemědělské výrobě, avšak podíl lesů odpovídá průměru v Jihočeském kraji.

Využití pozemků v katastrálním území města Mirotice (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 291,9 ha 50,5%
Zahrada 48,7 ha 1,9%
Ovocný sad 2,8 ha 0,1%
Trvalý travní porost 457,3 ha 17,9%
Lesní pozemek 392,8 ha 15,3%
Vodní plocha 87,7 ha 3,4%
Zastavěná plocha a nádvoří 37,9 ha 1,5%
Ostatní plocha 241,0 ha 9,4%
Celková výměra k. ú. 2 560,0 ha 100%

mirotice_ku

Katastrální území města Mirotice

mirotice

Město Mirotice v měřítku 1:10 000

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, Česko-moravské soustavy a podsoustavy Středočeská pahorkatina. Území města Mirotice pak řadíme do celku Benešovská pahorkatina, podcelku Březnická pahorkatina, okrsek Mirovická vrchovina - poměrně plochá vrchovina na protezoických mirotických ortorulách. Oblast se vykazuje silně rozčleněným erozně denudačním reliéfem porušeným příčnými zlomy.

Březnická pahorkatina je jihozápadní část Benešovské pahorkatiny. Její rozloha činí zhruba 924 km2. Spadá především do povodí Vltavy a Otavy. Podobně jako u jejího okrsku Mirotické vrchoviny se jedná o tektonicky porušený erozně denudační reliéf se strukturními hřbety a suky. Nejvyšším vrcholem je Stráž 638 m.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá převážná část území města Mirotice do mírně teplé oblasti MT11 a pouze jihozápadní cíp do oblasti MT7.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT7 a MT11

Charakteristika
MT7 MT11
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -3°C až -4°C -2°C až -3°C
Průměrná teplota v červenci 17°C až 18°C 17°C až 18°C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60