Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Katastrální území města je z hydrologického hlediska velmi bohaté. Nejvýznamnějšími toky v území jsou Lomnice a Kostřatský potok. V blízkém okolí se nachází přibližně dvě desítky vodních nádrží a také množství vodních toků, které tato vodní díla napájí. Nejvýznamnějšími toky v území jsou řeky Lomnice a Kostřatský potok.

mirotice_hydro

Vodní toky na území města Mirotice

Lomnice je hlavním tokem na území města Mirotice. Z hlediska vyhl. 178/2012 to je významný vodní tok. Pramení jihozápadně od Rožmitálu pod Třemšínem v nad. výšce 800 m. Celková délka toku je 59,4 km. Jedná se o tok, který má dešťovo-sněhový režim. Správa toku je dělená, úsek ř. km 0,0 až 54,5 je ve správě Povodí Vltavy a pramenný úsek ř. km 54,5 – 59,4 má ve správě Lesy ČR, s. p. Do Otavy ústí v Orlické přehradě, posledních cca 5 km je již ve vzdutí přehrady.
Mirotice zahrnují úsek toku Lomnice v délce 10,5 km mezi ř. km 11,3 – 21,8. Na území je recipientem levostranného přítoku Kostřatský potok IDVT 10278434 s délkou toku 16,8 km.
Na území Mirotic jsou tři jezy, a to Dolejší v ř. km 14,05, Mrvík v ř. km 14,62 a Vackův v ř. km 16,55. Nad Vackovým jezem je odběrný objekt do Mirotického rybníka.

Kostřatský potok je levostranným přítokem Lomnice v ř. km 17,5. Z hlediska vyhl. 178/2012 se jedná o drobný vodní tok. Odvádí vodu z levobřežního území Lomnice. Na povodňovou situaci v Miroticích i v Lučkovicích má významný vliv (DIREKTA, 2013).

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Lomnice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Blatná, Lomnice 30,90 0,98 11,0 34,0 48,0 92,0 116,0
Hlásný profil kat. A Dolní Ostrovec, Lomnice 7,10 1,67 17,0 54,0 76,0 143 180

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Mirotice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Lomnice a Kostřatský potok.
Ve městě Mirotice se nachází dva hlásné profily kategorie C, oba na vodním toku Lomnice. Jeden z profilů je opatřen pouze vodočetnou latí, druhý disponuje i automatickým přenosem dat. »
Výše na vodním toku Kostřatský potok se nachází místní část Lučkovice. Zde je u domu č. p. 47 umístěn hlásný profil kategorie C. Stupně povodňové aktivity jsou určovány na základě viditelnosti určených schodů, umístěných v břehové části toku. »
Ve městě Blatná, situovaným výše na toku Lomnice, se nachází hlásný profil kategorie B, který má platnost stupňů povodňové aktivity i na území města. »
V rámci projektu "Realizace protipovodňových opatření - MIROTICE" byly ve městě vybudovány dva hlásné profily s automatickým odesíláním dat včetně vodočetné latě.
  • Mirotice (Kostřatský potok), hlásný profil kategorie C, se nachází na přemostění přes Kostřatský potok v části města Lučkovicích. »
  • Mirotice (Lomnice), hlásný profil kategorie C, se nachází na lávce pro pěší cca 160 m pod jezem Mrvík. »
Hlásné profily směrodatné pro území města Mirotice

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.