Analýza časových možností

Pro vodní toky na správním území obce nejsou stanoveny oficiální postupové doby povodňových průtoků. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod. Obecně lze ale říci, že vzhledem k bystřinnému charakteru vodních toků na území obce je průběh povodňové situace poměrně rychlý.

Na horním úseku toku Tiché Orlice (nad obcí Mistrovice) se nachází několik suchým vodních nádrží (poldrů). Aktuální časové možnosti závisí na retenčních schopnostech poldrů a aktuální výšky hladiny v nádržích. Pro transformační účinek nádrže na snížení povodňového průtoku v dolním úseku toku je rozhodující poměrná velikost volného ochranného objemu nádrže k objemu povodňové vlny nad neškodným průtokem v korytě pod nádrží, kapacita a technický stav manipulačních uzávěrů nádrže a správné řízení a provádění manipulací. Určitý ochranný účinek má sice v podstatě každá vodní nádrž, tj. i bez vyčleněného ochranného (retenčního) prostoru, ale její význam pro snížení povodňového průtoku je nepatrný a nejvýše pouze místního významu.

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe v Hradci Králové a samozřejmě informace poskytované ČHMÚ.

Orientační postupové doby povodňových průtoků