Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Město Touškov je při povodni ohrožováno 12 budov, které trvale obývá zhruba 26 obyvatel, z toho 2 obyvatelé patří do rizikové kategorie (starší 70 let, osoby ZTP). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat»
Ohrožené objekty na území města - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území Mže se na území města nachází objekt, který by mohl být v případě vzniku povodně zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Tímto je čistička odpadních vod nacházející se na jihu města v záplavovém území řeky Mže. Dále se jedná o MVE (malou vodní elektrárnu) a skládku.
Ohrožující objekty na území města Město Touškov
Kontaminovaná místa na území města Město Touškov

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Město Touškov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Město Touškov u předsedy povodňové komise města.