Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

Mimo období povodně je povodňovým orgánem městský úřad Město Touškov.

Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise města Město Touškov.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů, ucelených povodí a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise obce a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán obce je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Nýřany.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území města Město Touškov bude řídit povodňová komise města Město Touškov, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Nýřany.

 

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise města Město Touškov:

 • povodňové komisi ORP Nýřany

 • povodňové komisi obce Kozolupy, povodňovým komisím městských obvodů Plzeň 9 - Malesice a Plzeň 7 - Radčice

 • operačnímu středisku HZS Plzeňského kraje

 • fyzickým a právnickým osobám na území města, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

 

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise města Město Touškov:

 • předpovědní povodňové služby

 • povodňové komise ORP Nýřany

 • povodňové komise obce Bdeněves

 • hlídkové služby

 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob

 • případně od HZS Plzeňského kraje

 

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může Povodňový orgán města Město Touškov:

 • od povodňového orgánu ORP Nýřany

 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků

 • z internetu (http://www.pvl.cz , http://www.chmi.cz)

 • od HZS Plzeňského kraje

Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise Jednacího řádu povodňové komise města Město Touškov. 

Zahájení činnosti povodňové komise města Město Touškov včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňového deníku a vyrozumí se o tom:

 • Povodňový orgán obce Kozolupy, povodňové orgány městských obvodů Plzeň 9 - Malesice a Plzeň 7 - Radčice

 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Nýřany

 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní

 • KOPIS HZS Plzeňského kraje

 • Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik

 

Předseda povodňové komise - starosta města:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise

 • řídí činnost povodňové komise

 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise

 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu

 • rozděluje úkoly členům povodňové komise

 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření

 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity v územním obvodu města Město Touškov

 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky

 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území města Město Touškov

 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci v územním obvodu města Město Touškov

 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise

 

Povinnosti povodňové komise města Město Touškov:

 • řeší povodňovou situaci ve svém územním obvodu v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu

 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území města Město Touškov

 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňové komisi obce Kozolupy, povodňovým komisím městských obvodů Plzeň 9 - Malesice a Plzeň 7 - Radčice, ležícím níže na vodních tocích a komisi ORP Nýřany

 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední obce o nebezpečí a  průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS

 • organizuje hlídkovou službu na území města Město Touškov

 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech města Město Touškov

 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)

 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření

 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území města Město Touškov

 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)

 • podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc

 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území města Město Touškov

 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území města Město Touškov

 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR

 • zajišťuje organizaci evakuace na území města Město Touškov

 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území města Město Touškov

 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou

 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti obce, vyžádá další pomoc u povodňových orgánů ORP Nýřany

 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území města Město Touškov

 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území města Město Touškov

 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)

 • vede přehled o evakuovaných osobách na území města Město Touškov (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)

 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území města Město Touškov

 • provádí evidenční a dokumentační práce na území města Město Touškov

 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území města Město Touškov a zajišťuje jejich evidenci (majetek obce, státu, právnických a fyzických osob)

 • vede přehled o povodní postižených osobách na území města Město Touškov

 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území města Město Touškov

 

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Plzeň (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)

 2. Povodí Vltavy, státní podnik (správce povodí)

 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)

 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území

 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích

 6. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň

 7. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Nýřany

 8. Složky Armády ČR

 9.  Orgány ochrany veřejného zdraví

 10.  Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

 11. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Město provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a informování obyvatelstva (JSVI), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVI (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a vyrozumívacího systému. »

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

 

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)

 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů

 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů

 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách

 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci

 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

 

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo

 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater

 • připravit vyvedení hospodářských zvířat

 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci

 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál

 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci

 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)

 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

 

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.

 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.