Charakteristika zájmového území

Město Touškov se nachází v Plzeňském kraji na území správního obvodu obce s rozšířenou působností - města Nýřany. Město leží 10 km západně od Plzně. Podél jižního okraje města teče řeka Mže, která v území vytvořila kotliny táhnoucí se od hradu Buben až za město Plzeň. Ve městě bylo k 1.1.2018 evidováno celkem 2 176 obyvatel. Celková rozloha činí 963.2 ha. Nejvýznamnější dopravní tepnou na území města je silnice druhé třídy č. 180 vedoucí skrze město severojižním směrem a spojující Město Touškov s obcemi Kozolupy na jihu a Čeminy na severu.

prehledka_char_uzemi

Katastrální území Města Touškov

Využití pozemků ve městě Město Touškov  (dle ČSÚ k 1.1.2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 564,3 ha 58.6 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 26.8 ha 2.8 %
Sady 5 ha 0.5 %
Trvalé travní porosty 41.3 ha 4.3 %
Lesní půda 154.1 ha 16 %
Vodní plochy 13.7 ha 1.4 %
Zastavěná plochy 25.7 ha 2.7 %
Ostatní plochy 132.4 ha 13.7 %
Celková výměra k.ú. 963.2 ha 100 %

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 963,2 ha. Výše uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (téměř 59 %), dále lesní půda (16 %), trvalé travní porosty (4,3 %), zahrady (2,8 %), zastavěná plocha (2,6 %) a vodní plochy (1,4 %).

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Město Touškov se nachází v údolí řeky Mže v Plzeňské pahorkatině v geomorfologickém celku Plaská pahorkatina, v podcelku Stříbrská pahorkatina. Průměrná nadmořská výška katastru města je 350 m n. m. Převažující geologický podklad území vznikl v třetihorách a čtvrtohorách a vyznačuje se mocnými ložisky cihlářské hlíny, naplavenin z písku, štěrku a úrodné prsti. Z půdního hlediska město leží na modální hnědozemi, v okolí vodních toků pak na modální fluvizemi.

Vodní toky a díla na území města

Tok Mže pramení v Německu jako Blätterbach a přitéká na naše území 3 km severozápadně od obce Branky ve výšce 640 m n. m. Ústí do řeky Berounky jako levostranný přítok v Plzni ve výšce 298 m n. m.

Vodní dílo Hracholusky na toku řeky Mže má podstatný vliv na vývoj povodňové situace ve městě Město Touškov. Podstatný efekt pro průběh povodní na dolní Mži má především transformace povodňových vln v nádrži VD Hracholusky.

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá obec do mírně teplé oblasti MT11, která se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, přechodným obdobím krátkým s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je zde krátká, teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná lednová teplota se pohybuje mezi -2 a -3 °C a průměrná červencová teplota mezi 16 a 17 °C. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je 60-80. Srážkový úhrn ve vegetačním období je mezi 350 a 450 mm, zatímco v zimním období mezi 250 a 300 mm.

Charakteristika klimatické oblasti

Klimatické charakteristiky MT11
Počet letních dnů 40 až 50
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 140 až 160
Počet mrazových dnů 110 až 130
Počet ledových dnů 30 až 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 až 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 až 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 až 8
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 až 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 až 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 až 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 až 60
Počet zamračených dnů 120 až 150
Počet jasných dnů 40 až 50