Charakteristika zájmového území

Myštěves je obec nacházející se v Královéhradeckém kraji, patřící pod SO ORP Nový Bydžov. V obci k 1. 1. 2020 žilo 174 obyvatel.

V obci se nachází vodní nádrž Proutek I., která se nachází vedle Králického potoka. Vodní dílo je vybudováno jako boční nádrž a je součástí vybudovaného biokoridoru Králického potoka.

Katastrální území obce Myštěves

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 572,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (375,3 ha). Zbytek plochy tvoří trvale travní porosty (76,8 ha), lesní půda (64,6 ha), ostatní  plochy (23,0 ha), zahrady (11,4 ha), vodní plochy (10,6 ha) zastavěná plocha (10,6 ha).

Využití pozemků v obci Myštěves (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

  Plocha Zastoupení
Orná půda 375.3 ha 65.6 %
Zahrady 11.4 ha 2.0 %
Trvale travní porosty 76.8 ha 13.4 %
Lesní půda  64.6 ha 11.3 %
Vodní plochy 10.6 ha 1.9 %
Zastavěná plocha 10.6 ha 1.9 %
Ostatní plocha 23.0 ha 4.0 %
Celková výměra k.ú. 572.3 ha 100 %

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Systém: Hercynský  
Provincie:
Česká vysočina   
Subrovincie:
Česká Tabule  
Oblast:
Východočeská tabule         
Celek:
Východolabská tabule         
Podcelek:
Cidlinská tabule

Východolabská tabule je sz. částí Východočeské tabule. Celková rozloha činí 1 689 km2. Střední výška činí 251,5 m. Východolabská tabule má charakter ploché pahorkatiny v povodí Labe a Cidliny. Vyskytují se zde slínovce, jílovce, spongility, pískovce svrchní křídy. Zároveň je zde možné najít pleistocenní říční terasy, údolní nivy Labe a Cidliny. Existují zde také sprašové pokryvy a přesypy navátých písků.

Ve východní části intravilánu protéká Mlýnská Cidlina, která se odděluje severně od obce z vodního toku Cidlina.

Klimatické charakteristiky

Na území obce Myštěves je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T2. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500 – 600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 – 9 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50