Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody.

Ve městě Olešnice je stanovené záplavové území podle největší zaznamenané povodně v roce 1997. Při povodni je ohrožováno zhruba 240 budov, 582 obyvatel, z toho 28 patří do rizikové skupiny (starší 70, let, osoby ZTP) a 74 jsou krátkodobě pobývající osoby. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat»
Ohrožené objekty na území města Olešnice- agregované

Ohrožující objekty

V oblasti nejvyšší zaznamenané přirozené povodně a její blízkosti se nachází několik objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku): »

  • 3 ČOV (1x pravý břeh Veselského potoka, 1x poblíž ústí Veselského potoka, 1x u Hodonínky v jižní části města)
  • Trafostanice na ulici Křtěnovská
  • Rozvody NN v ulicích: V Lukách, Veselská, Tržní, Dolní Vejpustek, Generála Čápka, Moravská strana, Křtěnovská
  • Ohrožené telefonní vedení: ulice Tržní a Dolní Vejpustek
  • Mlékárna Olešnice, RMD – Tržní 376, 679 74 Olešnice na Moravě
  • Agroplast VE Olešnice, a. s. – Křtěnov 59, 679 74 Olešnice na Moravě
  • VSP Group, a.s. – středisko rostlinné a živočišné výroby
Ohrožující objekty na území města Olešnice
Kontaminovaná místa na území města Olešnice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Olešnice.

Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Městském úřadu Olešnice v kanceláři starosty města.