Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Olešnice

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Olešnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším tokem ovlivňujícím město Olešnici je Hodonínka (Nyklovický potok, Olešnický potok), která vzniká spojením dvou bezejmenných toků poblíž obce Nyklovice (severozápadně od Olešnice). Koryto Hodonínky není po město Olešnici nijak regulované a výrazně meandruje. Spolu s meandry se zde dochovaly původní porosty olšin. Na území města jsou již zásahy do toku viditelné – koryto je zčásti zpevněné a také zde bylo vybudováno několik protipovodňových opatření (viz Odtokové poměry). Rozloha povodí Hodonínky činí 67,9 km2 a jeho členitost kolísá od 340 do 760 m n. m. (průměrná nadmořská výška je 591 m n. m.). Hodonínka ústí zleva do Svratky ve Štěpánově.

Významným levostranným přítokem Hodonínky je Veselský potok. Na Veselském potoku se nachází soustava vodních nádrží Horní rybník (Jericho), Dolní rybník (Kačeňák) a Obecní rybník. Vzhledem k tomu, že je tok v intravilánu města zatrubněný a kapacita koryta je omezena, byla vybudována v horní části toku soustava suchých poldrů, které by měly ochránit město před případnou povodní (viz Odtokové poměry a Příloha - Pět let poté).

Vodní toky na území města Olešnice

Základní údaje o vodních dílech na území města Olešnice

Přehled vodních děl na území města Olešnice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

Na území města Olešnice se nachází několik vodních nádrží, které mohou výrazně zmírnit následky povodně, či naopak město ohrozit. Mezi suché nádrže (poldry) patří soustava 5 retenčních nádrží v okolí Veselského potoka. Mezi nádrže se stálou zvodní řadíme Pěšák, Pod sekerou, Horní rybník (Jericho), Dolní rybník (Kačeňák) a Obecní rybník. 

Na Hodonínce se v severní části města nachází jez – 16,8 ř. km. Jez najdeme také na Veselském potoku (ř. km. 1,4).