Charakteristika zájmového území

Město Olešnice se nachází v severní části Jihomoravského kraje a tvoří hranici s Pardubickým krajem a Vysočinou. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Boskovice. K 1. 1. 2020 bylo ve městě evidováno 1 657 obyvatel. Rozloha města činí 12,518 km2. V městečku se nachází mateřská škola, základní škola (1-9 ročník), odborné učiliště a praktická škola včetně internátů. V Olešnici je také široká škála možností kulturního a sportovního vyžití: knihovna, kino, koupaliště, 3 hřiště, 2 tělocvičny, otevřený stadion a také skiareál na kopci Kopaniny.

Katastrální území města Olešnice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Česko-moravské soustavy, Českomoravské vrchoviny (podsoustava), celku Hornosvratecké vrchoviny a podcelku Nedvědické vrchoviny. V této oblasti vymezujeme v rámci města 3 okrsky: Olešnická kotlina (zde se nachází niva Hodonínky a většina zástavby města), Vírská vrchovina (západní část města – okolí vrcholu Kopaniny) a Sýkořská hornatina (východní část města).

Podle biogeografického členění se největší část území řadí k biochoře 4BQ – erodované plošiny na pestrých metamorfitech 4. vegetačního stupně. Jižní a západní část města postupně přechází do pahorkatin (4PQ) až k vrchovinám (4VQ).

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1 251,8 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Z tabulky vyplývá, že více než polovinu půdního fondu v zájmovém území představuje orná půda (téměř 51 %), lesy tvoří 15,6 %; 2 % zastavěné plochy; 0,7 % vodní plochy a 6,7 % ostatní plochy.

Využití pozemků ve městě Olešnice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 636,4 ha 50,8 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 27,8 ha 2,2 %
Sady 7,7 ha 0,6 %
Trvalé travní porosty 266,0 ha 21,2 %
Lesní půda 195,2 ha 15,6 %
Vodní plochy 9,0 ha 0,7 %
Zastavěná plocha 25,7 ha 2,0 %
Ostatní plochy 84,0 ha 6,7 %
Celková výměra k. ú. 1 251,8 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Na území města Olešnice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 6,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území města do mírně teplé oblasti MT3, která se vyznačuje krátkým létem, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým s přechodným obdobím normálním až dlouhým s mírným jarem a mírným podzimem a zimou normálně dlouhou, mírně až mírně chladnou, suchou až mírně suchou s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT3

Charakteristika MT3
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50