Charakteristika zájmového území

Ostrožská Nová Ves je obec nacházející se ve  Zlínském kraji v okrese Uherské Hradiště. Rozkládá se na katastrální ploše 2606 ha, v nadmořské výšce kolem 182 m n. m. Počet obyvatel je 3446. Obec nejdeme 8 km jižně od Uherského Hradiště a táhne se v délce 3 km podél silnice I/55.

Obec Ostrožská Nová Ves leží v údolní nivě řeky Moravy, území je převážně rovinné. Podzemní voda se v některých úsecích dostává až 1,0 m pod úroveň terénu.Území je charakteristicképlochým reliéfem, který je dotvářen mnoha odvodňovacími kanály a příkopy a vodními plochami, které představují jak přirozené zbytky starých ramen řeky a jejich přítoků, tak i jezer uměle vzniklé při těžbě štěrkopísku. Jsou zde zachovány větší celky lužního lesa.

Obec Ostrožská Nová Ves se nachází z hlediska možného povodňového stavu v povodí řeky Moravy a toků Petříkovce a Chylického potoku. Jižní část katastrálního území je značně ovlivňována stavem vody v toku Okluky, který je volně záústěn do toku Moravy. Při vyšších vodních stavech v Moravě je zpětným vzdutímovlivněna výška vody v toku Okluky.

Srážkový úhrn činí cca 600 mm, nejětší množství připadá na červenec.

Geologicky patří předmětné území k západním Karpatům. Po vyvrásnění bylo území zdviženo a prodělávalo dlouhodobě denundaci. Bylo zdrojovou oblastí sedimentační pánve ždánického flyše a neogenní výplně Vídeňské pánve. V předmětné oblasti jsou významné levantské štěrkopísky, které společně s kvarterními štěrkopísky vytváří jediné mocné souvrství místy až 40 m mocné.

Situace obce Ostrožská Nová Ves

K 31. 12. 2013 bylo v obci evidováno 3 391 obyvatel. Velikost obce činí 2 606 ha, z toho cca 58,14 % tvoří zemědělská půda, 18,32 % lesy, 2,08 % zastavěné plochy, 13,79 % vodní plochy a 7,65 % ostatní plochy. V obci je mateřská a základní škola, pošta , nádraží, veřejná knihovna a dům s pečovatelskou službou. V bezprostřední blízkosti se nachází přírodní rezervace Lázeňský mokřad.  Působí zde také fotbalový klub FK Ostrožská Nová Ves, oddíl stolního tenisu, gymnastiky nebo aerobikový klub Stonožka. Sportovci mohou využívat sportovní halu. Aktivně působí také včelaři a chovatelé holubů. V obci se nachází tenisové kurty, golfové hřiště a moderní kemp. V letních měsících je možné navštívit přírodní koupaliště. V blízkosti vesnice se těží štěrkopísek, těžební jezera slouží rybářům i oddílu kanoistiky. Obec je proslavená malováním kraslic tradiční novoveskou technikou.

Obec Ostrožská Nová Ves je členem sdružení obcí Mikroregion Ostrožsko.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé oblasti T2.