Charakteristika zájmového území

Obec Ostrožská Nová Ves se nachází ve Zlínském kraji v okrese Uherské Hradiště a stejnojmenném správním obvodě obce s rozšířenou působností. Rozkládá se na katastrální ploše 2 605,8 ha, ve výšce kolem 182 m n. m. K 1. 1. 2021 bylo celkem evidováno 3 461 obyvatel. Obec najdeme 8 km jižně od města Uherské Hradiště.

Katastrální území obce Ostrožská Nová Ves

Digitální model reliéfu pro území obce Ostrožská Nová Ves

Sklonitostní poměry na území obce Ostrožská Nová Ves

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty. Severní, západní a jižní část území spadá pod subprovincii Vídeňská pánevoblast Jihomoravská pánev, celek Dolnomoravský úval, podcelek Dyjsko-moravská niva a okrsek Moravská Niva a Ostrožská plošina. Východní část území v malé míře zasahuje do subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti Slovensko-moravské Karpaty, celku Vizovická vrchovina, podcelku Hlucká pahorkatina, okrsku Vlčnovská pahorkatina.

Okrsek Vlčnovská pahorkatina - jedná se o členitou pahorkatinu budovanou flyšovými horninami račanské a bělokarpatské jednotky magurské skupiny příkrovů. Na menším území v jižní části okrsku v okolí Ostrožské Lhoty, Hluku a Dolního Němčí se vyskytují horniny nivnického souvrství hluckého vývoje bělokarpatské jednotky s vložkami rudohnědých a zelenošedých jílovců pestrých vrstev. Vlčnovská pahorkatina leží ve střední části Hlucké pahorkatiny. Pro krajinný ráz Vlčnovské pahorkatiny je charakteristický erozně–denudační reliéf velmi širokých plochých hřbetů, které jsou rozčleněny krátkými údolími levostranných přítoků řeky Olšavy. Ve vrcholových částech jsou zachovány rozsáhlé pozůstatky terciérních zarovnaných povrchů, v nižších částech s kryopedimenty. Lokálně se vyskytují překryvy spraší a sprašových hlín. Významnými body jsou Černá hora (363 m n. m.) a Hluboček (351 m n. m.).

Podcelek Dyjsko-moravská niva - jedná se o akumulační plošinu niv řeky Moravy a Dyje. Podcelek má na území ČR rozlohu 375 km2, střední výšku 171 m n. m. a střední sklon 0°29´. Leží v jižní části Dolnomoravského úvalu. Dyjsko–moravská niva je ze severu vymezena Dyjsko–moravskou pahorkatinou, na východě hraničí s Vizovickou vrchovinou a Bílými Karpaty, na jihu přechází na území Slovenska a Rakouska a ze západu je postupně vymezena Valtickou pahorkatinouJihomoravskými Karpaty a Dyjsko–svrateckým úvalem. Reliéf území představuje akumulační říční rovinu, četné říční meandry byly protnuty umělými koryty a vyskytují se zde mrtvá ramena. Uprostřed vystupují nízké terasy převáté v přesypy. V oblasti se nachází několik lokalit, ve kterých byla nebo doposud je prováděna těžba štěrkopísků. Provádí se zde rovněž těžba ropy a zemního plynu.

Obec Ostrožská Nová Ves leží v údolní nivě řeky Moravy, území je převážně rovinné. Podzemní voda se v některých úsecích dostává až 1,0 m pod úroveň terénu. Území je charakteristické plochým reliéfem, který je dotvářen mnoha odvodňovacími kanály a příkopy a vodními plochami. Intravilán obce se nachází v mírně svažitém terénu (povrch se zvedá směrem k východu), přičemž jeho nejnižší části jsou v nadmořské výšce 170 m a nejvyšší v 230 m. V katastrálním území obce se nachází jeden významnější vrchol - Koruny (274 m n. m.).

Území obce Ostrožská Nová Ves je z geologického hlediska tvořeno především hlínou, pískem a štěrkem. V jihovýchodní části obce se nachází spraš a sprašová hlína. Na území obce je taktéž lokální výskyt vápence, pískovce a jílovce.

Struktura půdního fondu

V území obce Ostrožská Nová Ves jednoznačně dominuje půdní typ fluvizem. Výjimku tvoří jihovýchodní část území obce, která je složena z půdního typu hnědozem, která navazuje na úrodnější černozem. Podél vodních toků se také vyskytuje půdní typ černice, který navazuje na kambizem.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 2 605,8 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (1 336 ha). Zemědělská půda (1 507,6 ha) je dále tvořena trvalými travními porosty (98,4 ha), zahradami a ovocnými sady (65,8 ha) a vinicemi (7,4 ha). Zbytek plochy území tvoří lesní půda (479,8 ha), ostatní plochy (203,3 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (59,3). Vodní plochy se rozkládají na 355,9 ha.

 

Využití pozemků v obci Ostrožská Nová Ves (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 336 ha 51.3 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 7.4 ha 0.3 %
Zahrady 63.8 ha 2.4 %
Sady 2 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 98.4 ha 3.8 %
Lesní půda 479.8 ha 18.4 %
Vodní plochy 355.9 ha 13.7 %
Zastavěné plochy 59.3 ha 2.3 %
Ostatní plochy 203.3 ha 7.8 %
Celková výměra k.ú. 2 605,8 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Ostrožská Nová Ves je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T2 a T4.

Lokalita T2 se vyznačuje krátkým, teplým až mírně teplým jarem, léto je teplé, dlouhé a suché (počet letních dní 50 - 60, úhrn srážek ve vegetačním období 350 - 400 mm), podzim je poměrně krátký, teplý až mírně teplý, zima je krátká, suchá až velmi suchá (trvání sněhové pokrývky 40 - 50 dní).

Lokalita T4 se vyznačuje velmi krátkým a teplým jarem, léto je velmi dlouhé, velmi suché a velmi teplé (počet letních dní 60 - 70, úhrn srážek ve vegetačním období 300 - 350 mm), podzim je velmi krátký a teplý, zima je velmi krátká, teplá, suchá až velmi suchá (trvání sněhové pokrývky 40 - 50 dní).

 

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2 a T4

Charakteristika T2 T4
Počet letních dnů 50 - 60 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140 110 - 120
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60