Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Uherské Hradiště.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Ostrožská Nová Ves.

Osoby na území obce Ostrožská Nová Ves budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodni nedochází k zaplavení žádné významnější komunikace na území obce Ostrožská Nová Ves. Při povodni může dojít k rozlivům řeky Moravy, které zasáhnou komunikaci Nádražní. Objízdná trasa by byla řešena po komunikaci s označením I/55. Tato komunikace může být zaplavována při přívalových srážkách, kdy může dojít vlivem zahlcení kanalizace k zaplavení silnice I/55 směrem na Uherské Hradiště. Objízdnou trasu je v tomto případě nutné volit operativně na základě stavu ostatních silničních komunikací v širším okolí obce Ostrožská Nová Ves. »
Dopravní omezení na území obce Ostrožská Nová Ves
Objízdné trasy území obce Ostrožská Nová Ves

Dopravní omezení objízdné trasy na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.