Hydrologické údaje

Významným vodním tokem na správním území města Opočno je Zlatý potok, který obtéká intravilán města z jihu. Průtoky ve Zlatém potoce jsou ovlivněné průtoky vodního toku Dědiny (v minulosti označována právě jako Zlatý potok). Největší nebezpečí pro město představuje vodní nádrž Broumar (III. kategorie).

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Dědina

Místo profilu (vodní tok)ř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
HP kat. B Chábory (Dědina) 30,70 0,956 7,85 21,1 29,5 56,3 71,4

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Opočno může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Dědina a Zlatý potok. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:
  • Hlásný profil kat. B Chábory, Dědina ve správě ČHMÚ se nachází na pravém břehu vodního toku Dědina, u mostu silnice I/14 v místní části Chábory (město Dobruška).
  • Hlásný profil kat. C Semechnice, Zlatý potok se nachází na mostě přes Zlatý potok v obci Semechnici, zhruba 3 kilometry nad městem Opočno. Profil je vybaven hladinoměrem s automatickým přenosem dat a možností zasílání varovných sms zpráv.
  • Hlásný profil kat. C Opočno, Zlatý potok se nachází na přemostění přes Zlatý potok, ulice Hradecká.  Profil je vybaven hladinoměrem s automatickým přenosem dat, možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí.

 

 Hlásné profily směrodatné pro území města Opočno

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.