Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k nezprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Dobruška.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací Povodňová komise města Opočno.

Osoby na území města Opočno budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení jižní části města, která se stane neprůjezdnou. Proto byla stanovena následující objízdná (evakuační) trasa. Ta vede ve směru Čáňka (po Hradecké ulici) – přes Vodětín- Podzámčí (ulice Nádražní) - Opočno (ulice Nádražní). Občané bydlící v blízkosti vodního díla Broumar budou v případě neprůjezdnosti mostů a lávek evakuování urychleně po ulici Dobrušská směrem do centra města. »