Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Dobříš srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi.

Na území SO ORP Dobříš bylo během terénního šetření během realizace projektu zjištěno, že ohroženo celkem 395 objektů. V těchto objektech je pak ohroženo přes 779 obyvatel. Tato hodnota se bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obcí ».
Ohrožené objekty na území SO ORP Dobříš

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost. Ohrožujícími objekty na území SO ORP mohou být zejména areály zemědělských družstev, průmyslové areály, sklady nebezpečných látek a čistírny odpadních vod, u nichž hrozí zaplavení při povodních.

V záplavovém území vodních toků na území SO ORP se nachází několik objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
Ohrožující objekty a kontaminovaná místa v jednotlivých obcích SO ORP Dobříš jsou vypsány v následujících tabulkách.
Ohrožující objekty na území SO ORP Dobříš
Kontaminovaná místa na území SO ORP Dobříš 
Seznam ohrožujících objektů na území SO ORP Dobříš
Název objektu
Odkaz do mapy
Borotice - zemědělské družstvo
Nový Knín - Masnerova
Druhlice - stanice PHM, zemědělská družstva

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP Dobříš. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem dané obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán příslušné obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem příslušné obce.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadu příslušné obce.