Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území SO ORP Dobříš

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Dobříš a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

Významné vodní toky na území ORP Dobříš jsou především Vltava (ve vzdutí VD Slapy), Kocába a Sychrovský potok. Povodí Vltavy odvodňuje pouze malou část správního území a dotýká se SO ORP Dobříš spíše okrajově. Převážnou část správního území odvodňuje povodí Kocáby, které má plochu povodí k zaústění do Vltavy 313,05 km2.

Vodní toky na území ORP Dobříš delší než 2 km

Hydrologické charakteristiky vodních toků na území ORP Dobříš

Tok Místo profilu N-leté průtoky [m3/s]
1 5 20 50 100
Vltava Vltava od Otavy po Sázavu 449 1088 1697 2122 2496
Vltava VD Slapy, ř. km 91,600 482 991 - 1930 2250
Kocába Ústí do Vltavy, ř. km 0,000 13,3 34,2 60,2 81,4 100
Kocába Nad Královkou, ř. km 4,382 12,8 33,0 58,1 78,6 96,5
Kocába Nad Novoveským potokem, ř. km 10,966 12,1 31,1 54,7 74,0 90,9
Kocába Nad Voznickým potokem, ř. km 17,730 10,6 27,3 48,0 64,9 79,7
Kocába Pod Voznickým potokem 12,0 28,0 50,0 71,0 89,0
Kocába Daleké Dušníky, ř. km 34,450 5,0 12,8 - 30,4 37,5
Kocába Nad Sychrovským potokem 6,0 13,0 25,0 34,0 42,0
Kocába Pod Sychrovským potokem 10,0 23,0 42,0 59,0 74,0
Sychrovský potok ústí do Kocáby 3,7 12,8 27,0 40,4 53,0
Sychrovský potok Nad Huťským rybníkem 2,9 10,0 21,2 31,5 41,4
Sychrovský potok Rosovice (hráz Sychr. rybníka) 1,5 5,0 10,3 15,0 19,4
Sychrovský potok Pod Kotenčickým potokem 2,4 8,4 17,7 26,4 34,6
Sychrovský potok Pod Svatopolským rybníkem 2,5 8,5 17,9 26,7 35,1

Řeka VLTAVA - protéká na východní hranici ORP. S délkou 430,2 km je nejdelší řekou na území Česka. Pramení na Šumavě, u obce Černý Kříž, soutokem Teplé Vltavy a Studené Vltavy. Protéká mimo jiné Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou a ústí zleva do Labe v Mělníku. Povodí řeky je 28 090 km2. Jejím levostranným přítokem je řeka Kocába, která odvodňuje velkou část správního obvodu. Na hranici s ORP se nachází Slapská přehrada. Podle rozlohy (11,626 km2) je šestou největší přehradou v České republice. Její hloubka je 58 m a hladina se nachází v nadmořské výšce 271 metrů.

Řeka KOCÁBA - tvoří páteřní říční síť ORP. Pramení na jižním okraji příbramské čtvrti Nová Hospoda nedaleko obce Dubno, asi 3 km východně od centra Příbrami. U Dubence řeku překračuje dálnice D4, u Višňové (asi 5 km od pramene) napájí říčka tři rybníky. Nedaleko obce se stáčí na sever a protéká obcí Daleké Dušníky. Pod Tuškovským vrchem se říčka opět stáčí, tentokrát na východ, a pokračuje asi 8 km hlubokým lesem pod Starou Hutí až k Novému Knínu. Od tohoto města se řeka zahlubuje do údolí, ve kterém potom protéká až k ústí. U Velké Lečice (31 km od pramene) opouští Kocába území okresu Příbram a posledních 10 km pokračuje v okrese Praha-západ. U Malé Lečice překonává v úzké soutěsce skalní práh s divokými peřejemi, označovaný jako Lečická kaskáda. I v dalším úseku si Kocába udržuje značný spád. V posledním kilometru protéká obcí Štěchovice, v jejímž centru, mezi autobusovým stanovištěm a přístavem, ústí zleva do Vltavy. Průměrný průtok u ústí činí 0,62 m3/s

Nejvýznamnějšími přítoky Kocáby jsou Sychrovský a Voznický potok, které ústí do Kocáby z levé strany.

SYCHROVSKÝ POTOK - pramení severozápadně od obce Buková u Příbrami, v nadmořské výšce 522 m, ústí zleva do říčky Kocáby pod Starou Hutí. Plocha povodí činí 109,5 km2 a délka toku je 19 km. Průměrný průtok u ústí do Kocáby je 0,25 m3/s. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, který je napojen na soustavu rybníků.

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Dobříš

Přehled vodních děl na území SO ORP Dobříš naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území SO ORP Dobříš se nachází několik vodních děl, z nichž nejvýznamnější je VD Slapy. Vodní dílo Slapy leží na řece Vltavě na území několika obcí ORP: Dobříš, Černošice, Sedlčany a Benešov. Na území jednotlivých obcí najdeme rybníky a menší vodní díla.