Charakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností Dobříš leží ve Středočeském kraji. Město Dobříš se nachází zhruba 40 km jihozápadně od Prahy. Území ORP Dobříš sousedí celkem s šesti dalšími obcemi s rozšířenou působností. Jedná se o Černošice, Benešov, Sedlčany, PříbramHořovice a Beroun. Správní obvod ORP Dobříš se skládá celkem ze 24 obcí (z toho 2 města) - Dobříš, Nový Knín, Stará Huť, Nová Ves pod Pleší, Malá Hraštice, Rosovice, Mokrovraty, Nečín, Obořiště, Voznice, Chotilsko, Svaté Pole, Rybníky, Daleké Dušníky, Hřiměždice, Borotice, Drevníky, Čím, Drhovy, Nové Dvory, Ouběnice, Velká LečiceKorkyně a Županovice.

V roce 2021 měly obce, které tvoří ORP Dobříš celkem 23 263 obyvatel. Hustotou osídlení patří k méně zalidněným. Katastrální výměra území je 31 854,5 ha. Do kategorie počtu obyvatel od 5 000 do 9 900 obyvatel patří město Dobříš (8 828), do kategorie od 1 000 do 1 999 obyvatel potom město Nový Knín (2 089 obyvatel) a obce Stará Huť (1 521 obyvatel), Nová ves pod Pleší (1 392 obyvatel) a Malá Hraštice (1 054 obyvatel).

Katastrální území ORP Dobříš

Dopravní napojení území

Železnicí je Dobříš spojena s Prahou. Trať 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš má v ORP délku cca 13 km. Do systému pražské integrované dopravy jsou částečně zahrnuty železniční stanice Nová Ves pod Pleší a Malá Hraštice.

Přes správní obvod ORP vede dálnice (D4) Praha - Příbram - Nová Hospoda.

Silnice II. třídy, které procházejí správním územím ORP Dobříš:

  • II/102   Kostelec nad Vltavou-Milešov-Krásná Hora nad Vltavou-Kamýk nad Vltavou-Obory-Borotice-Chotilsko
  • II/114   Hostomice-Dobříš-Nový Knín-Chotilsko-Neveklov-Jírovec
  • II/116   Nový Knín-Mníšek pod Brdy-Řevnice
  • II/119   Dobříš-Borotice-Cholín-Nalžovice-Sedlčany

Letiště Příbram - Dlouhá Lhota má parametry civilního vnitrostátního letiště s vyhlášenými ochrannými pásmy. Je v současné době využíváno pro všeobecné sportovní letectví a nepravidelnou leteckou dopravu. Jeho strategická poloha při dálnici D4 a příznivá dostupnost k hlavnímu městu Praze předurčuje tuto lokalitu k možnému rozvoji a širší využitelnosti i pro pohotovostní zásahy. Letecko-sportovní činnost v areálu letiště zajišťuje fa Letiště Příbram, s.r.o. a Aeroklub Čech a Moravy - Aeroklub Příbram zde zajišťují pro veřejnost vyhlídkové lety a provozují leteckou a parašutistickou školu.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Území ORP Dobříš je značně členité. Po geologické stránce patří do oblasti Českého masivu. Rozsáhlé území na západě a severozápadě zahrnuje pohoří Brdy, Hřebeny a Kozí hory (výška do 600 m n. m.). Vrchovina Brd a Hřebenů se vyznačuje táhlými, obvykle jednostrannými hřbety. Hřebeny pokrývá souvislý les, ostatní krajina je typická mozaika polí, luk a kulturních lesů a vodních ploch.

Struktura půdního fondu

Území SO ORP Dobříš se rozkládá na 31 854,4 ha. Zemědělská půda zabírá z celkové rozlohy správního obvodu 13 327,5 ha, nezemědělská půda zabírá 18 526,8 ha.

Na území SO ORP Dobříš dominuje půdní typ kambizem a jeho variety (např. mesobazická, modální atd.). V blízkosti vodních toků dominuje půdní typ glej fluvická a fluvizem modální.

Využití pozemků na území SO ORP Dobříš

Druh pozemku

Plocha (ha)

Podíl (%)

Orná půda 9 600,7 30,1
Zahrada 612,5 1,9
Ovocný sad 55,7 0,2
Trvalý travní porost 3 058,7 9,6
Lesní pozemek 15 499,1 48,7
Vodní plocha 839,0 2,6
Zastavěná plocha a nádvoří 368,2 1,2
Ostatní plocha 1 820,5 5,7


Charakteristika obcí v SO ORP Dobříš

Základní údaje o obcích v SO ORP Dobříš (dle ČSÚ, k 1. 1. 2021)

Území Počet obyvatel Plocha území (ha)
Mapa
Borotice 403 1 901,6
Čím 357 619,1
Daleké Dušníky 418 681,7
Dobříš 8 828 5 341,8
Drevníky 341 705,1
Drhovy 265 636,1
Hřiměždice 398 850,7
Chotilsko 540 2 723,8
Korkyně 131 597,9
Malá Hraštice 1 054 928
Mokrovraty 785 1 378,8
Nečín 763 2 622,5
Nová Ves pod Pleší 1 392 1 102,7
Nové Dvory 266 839,4
Nový Knín 2 089 2 962,2
Obořiště 710 761,3
Ouběnice 247 446,3
Rosovice 848 2 530,5
Rybníky 463 565
Stará Huť 1 521 825,8
Svaté Pole 507 395,2
Velká Lečice 181 519,8
Voznice 683 1 432,5
Županovice 73 486,7


Klimatické charakteristiky

Na území ORP Dobříš je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá katastrální území města do několika podoblastí. Ty se mění od východu na západ, čili od MT11 přes MT10 a MT7 po MT5.

Lokalita MT5 - jaro je mírné až dlouhé, léto je mírné až mírně chladné, suché až mírně suché (počet letních dnů 30 - 40, úhrn srážek ve vegetačním období 350 - 450 mm), až krátké, podzim je mírný až dlouhý, zima je mírně chladná, suchá až mírně suchá (srážkový úhrn v zimním období je 250 - 300 mm).

Lokalita MT7 - normálně dlouhé, mírně suché léto (počet letních dnů 30 - 40, úhrn srážek ve vegetačním období 400 - 450 mm), přechodné období je krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá (srážkový úhrn v zimním období je 250 - 300 mm), s krátkým trváním sněhové pokrývky (60 - 80 dní)

Lokalita MT10 - jaro je mírně teplé a krátké, léto je dlouhé, teplé a suché (počet letních dnů 40 - 50, úhrn srážek ve vegetačním období 400 - 450 mm), podzim je mírně teplý a krátký, zima je mírně teplá, velmi suchá a krátká (srážkový úhrn v zimním období je 200 - 250 mm).

Lokalita MT11 - jaro je mírně teplé a krátké, léto je dlouhé, teplé a suché (počet letních dnů 40 - 50, úhrn srážek ve vegetačním období 350 - 400 mm), podzim je mírně teplý a krátký, zima je mírně teplá, velmi suchá (srážkový úhrn v zimním období je 200 - 250 mm) a krátká s krátkým trváním sněhové pokrývky (50 - 60 dní).

Charakteristiky vybraných klimatických podoblastí MT5, 7, 10, 11

Charakteristika MT11 MT10 MT7 MT5
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50 30 - 40 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 110 - 130 130 - 140
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3) -2 - (-3) -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8 7 - 8 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8 7 - 8 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450 400 - 450 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250 200 - 250 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 50 - 60 60 - 80 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50 50 - 60


Technická infrastruktura

V některých obcích není dosud vyhovujícím způsobem řešeno zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů. Na Dobříšsku zajišťuje provoz vodovodů a kanalizace Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s.r.o., Dobříš, v menším rozsahu 1. SčV, a.s., pro Novou Ves pod Pleší VaK Beroun, a.s.

Dodávky tepla městu Dobříš zabezpečuje Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s.r.o.

Zásobování elektrickou energií zajišťuje Středočeská energetická, a.s., prostřednictvím svých trafostanic. Zásobovací oblasti tvoří vzájemně propojený celek a přenosové cesty distribuční sítě lze volit podle okamžitého stavu rozvodného zařízení a požadavků odběru. Ve správním území ORP Dobříš jsou plynofikovány některé obce a dodávky zajišťuje RWE energie, a.s., Ústí nad Labem, STP, a.s., Votice.