Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Tel.: 318 533 311
E-mail: epodatelna@mestodobris.cz

Odbor výstavby a životního prostředí - Ing. Alena Harmanová
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel.: 605 929 910
E-mail: harmanova@mestodobris.cz


Vodoprávní úřad - Ing. Miroslava Kozová, Dis
referent vodního hospodářství

Tel.: 318 533 389
E-mail: kozova@mestodobris.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
Fax.: 257 280 203
E-mail: podatelna@kr-s.cz


Odbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Josef Keřka, Ph.D.
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Tel.: 606 787 764
E-mail: kerka@kr-s.cz

Oddělení vodního hospodářství - Dr., Ing. Marcela Burešová, MPA

Vedoucí oddělení vodního hospodářství
Tel.: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra