Charakteristika zájmového území

Správní obvod SO ORP Hustopeče se nachází v jižní části jihomoravského kraje a sousedí celkem se sedmi obcemi s rozšířenou působností, a to ORP Mikulov, Břeclav, Hodonín, Kyjov, Slavkov u Brna, Židlochovice a  Pohořelice, přičemž na celém území SO ORP Hustopeče žije dle ČSÚ 35 653 obyvatel. SO ORP  se rozkládá na území 355,18 km2 a zahrnuje celkem 28 obcí.
V SO  ORP  Hustopeče  je  s průměrnou  hodnotou  zalidnění  63  obyvatel  na  kilometr čtvereční pod hodnotou za celou Českou republiku (130) i Jihomoravský kraj (160). Výraznějšími  centry  uvnitř  SO  ORP  Hustopeče  jsou  města  Hustopeče,  Velké  Pavlovice  a  Klobouky u Brna.

Přehledná mapa SO ORP Hustopeče


Hospodářské  podmínky  v SO  ORP  Hustopeče  jsou  výrazně  ovlivněny  skutečností,  že  se  v blízkosti nachází město Brno. Tuto situaci doplňuje skutečnost, že většina obcí SO ORP Hustopeče se nacházejí v rozvojové ose OS 10. Nezanedbatelnou je i skutečnost, že SO ORP Hustopeče má zajímavou polohu vůči sousedním státům či dopravním koridorům. 

Základní údaje o obcích v SO ORP Hustopeče (k 1. 1. 2016)

 Území Počet obyvatel Celková výměra (ha) Podíl zemědělské půdy (%) Podíl zastavěných a ostatních ploch (%) Podíl vodních ploch (%) Podíl lesů (%)

Mapa

SO ORP Hustopeče 35653 35 510 75,4 10,9 3,5 10,2 »
Boleradice 882 1212 57,6 9,1 0,9 35,4 »
Borkovany 808 1394 82,3 5,9 1 10,8 »
Bořetice 1292 915 86,1 10,9 1,1 1,9 »
Brumovice 940 1051 86 6,4 1,2 6,4 »
Diváky 524 849 57,3 8,4 0,5 33,7 »
Horní Bojanovice 672 837 77,7 7 0,5 14,8 »
Hustopeče 5880 2461 71,5 26,3 0,8 1,4 »
Kašnice 216 156 85,8 12,9 1,3 0 »
Klobouky u Brna 2404 3127 75,9 7,5 0,5 16 »
Kobylí 2090 2105 78,8 9,4 1,4 10,3 »
Krumvíř 1183 1014 91,3 7,9 0,6 0,1 »
Křepice 1324 672 84,1 9,9 0 6 »
Kurdějov 429 927 71 15,7 2,2 11,1 »
Morkůvky 459 676 72,5 6,2 0,5 20,8 »
Němčičky 689 774 68,3 13,5 0,6 17,6 »
Nikolčice 762 1607 80,6 9,5 0,8 9,2 »
Popice 957 999 83,3 16,2 0,4 0 »
Pouzdřany 755 1360 58,9 13,7 8,8 18,5 »
Starovice 896 819 86,1 11,9 0,7 1,3 »
Starovičky 833 858 89,8 9,6 0,6 0 »
Strachotín 801 1414 46,5 9,7 43,6 0,1 »
Šakvice 1374 1183 71,5 12,1 16,1 0,3 »
Šitbořice 1964 1225 83,7 11,1 0,7 4,5 »
Uherčice 1034 1360 69,1 8,3 1,8 20,8 »
Velké Hostěrádky 501 1058 51,3 5,1 0,5 43,1 »
Velké Němčice 1768 2198 81,3 9,3 2,7 6,7 »
Velké Pavlovice 3114 2325 84,1 14,4 1,5 0 »
Vrbice 1102 939 89,8 6,6 0,2 3,3 »

 

Území SO ORP Hustopeče ovlivnilo alpské vrásnění ve starších třetihorách. Najdeme zde bradlové pásmo,  vápencové  pásmo  (Pouzdřanská  a  Ždánická  jednotka,  Pavlovské  vrchy)  nasunuté  pískovce a jílovce  (Kyjovská  pahorkatina,  Ždánický  les).  Sprašové  oblasti  se  nacházejí  především  v západní části. Podle J. Demka je tato oblast součástí Alpsko-himalájského systému, subsystému Karpat. Nejvyšší nadmořská výška se pohybuje kolem 410 m n. m., nejnižší okolo 180 m n. m. a střední výška území SO ORP Hustopeče poté kolem 250 m n. m.

Karpaty sem zasahují svou provincií Západní Karpaty, resp. subprovincií Vnější Západní Karpaty. Tato je zde zastoupena soustavou Moravsko-slovenských Karpat, resp. podsoustavou Středomoravských Karpat. Z nich reliéf území tvoří geomorfologický celek Ždánického lesa, představovaný geomorfologickým podcelkem Boleradická vrchovina, resp. okrsky Divácká vrchovina a Hustopečská pahorkatina. Divácká vrchovina je plochou vrchovinou na tektonicky porušených flyšových strukturách Západních Karpat. Charakteristické jsou široce zaoblené rozvodní hřbety a hluboká údolí často neckovitého příčného profilu. Členitá Hustopečská pahorkatina se vyznačuje rozsáhlými zbytky starších zarovnaných povrchů a mladými, převážně suchými krátkými údolím a kryopedimenty.

Ve  SO  ORP  Hustopeče  se  nachází  ložiska  zemního  plynu,  ropy,  cihlářské  hlíny,  štěrkopísku a technických  zemin.  Především  ropa  a  zemní  plyn  jsou  nejenom  těženy,  ale  dochází  k aktivnímu průzkumu  jejich  ložisek  (geofyzikální  testy,  zkušební  vrty).  Aktivní  těžba  je  prováděna  ve  Velkých Hostěrádkách-ropa a zemní plyn, Šitbořicích-cihlářská hlín.

V okolí Hustopečí se nacházejí pelosoly, tedy velmi těžké půdy, které vznikly na třetihorních jílovcích, mají středně hluboký humusový horizont. Značnou část území, zejména na Kloboucku a Velkopavlovicku, částečně také na Hustopečsku, pokrývají černozemě. Utvořily se na spraších a třetihorních jílech a píscích. Jsou středně těžké, s vysokým obsahem humusu a neutrální reakcí. V oblasti mezi Horními Bojanovicemi a Morkůvkami a západně od Klobouk se nacházejí pararendziny, lehčí až středně těžké půdy se středním obsahem humusu a neutrální reakcí, vázané na tamější pískovcové podloží. Mezi Hustopečemi a Klobouky leží ostrůvek hnědozemí. To jsou středně těžké půdy, jejich reakce je slabě kyselá a obsah humusu příznivý. U Šakvic by identifikován drobný výskyt nivních půd, tj. půd vzniklých na říčních naplaveninách. Obsah humusu v nivních půdách je střední, prohumózněny však bývají poměrně hluboko; reakce půdy je většinou slabě kyselá až neutrální.

Klimatická oblast jižní Moravy je označena jako T4, okrajově T2.  Podnebí v Hustopečích se tak vyznačuje velmi dlouhým, velmi teplým a velmi suchým létem, krátkým a teplým přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou a suchou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 450–500 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8–10 °C

Charakteristika vybraných klimatických oblastí

Charakteristika
T4 T2
Počet letních dnů 60 - 70 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 19 - 20 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 40 - 50

Na území SO ORP Hustopeče se nachází také řada zvláště chráněných území, mezi které patří například Kamenný vrh u Kurdějova, který tvoří jeden z nejvýznamnějších komplexů stepních trávníků na jižní Moravě.

V několika obcích SO ORP Hustopeče jsou evidována sesuvná území většího charakteru, která jsou evidována  v rámci  České  geologické  služby.  V obcích Horní  Bojanovice,  Nikolčice,  Šitbořice  došlo k menšímu  poškození  podloží  pod  stávajícími  komunikacemi.  Specifickými  jsou  „propady“  vinných sklepů, bývalých lochů apod.

Svahové nestability na území SO ORP Hustopeče

 Detailnější mapy svahových nestabilit lze najít zde:
- výřez. č. 1
- výřez. č. 2
- výřez. č. 3
- výřez. č. 4
- legenda
Svahové nestability lze zobrazit i v mapové prohlížečce.