Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17  Hustopeče
Tel.: 519 441 038
E-mail: posta@hustopece-city.cz
MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17  Hustopeče 
Vodoprávní úřad - Bc. Hönigová Jana
Tel: 519 441 080
E-mail: honigova@hustopece.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-střed
Tel.: 541 652 685
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra