Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Oblast SO ORP Hustopeče spadá do povodí řeky Dyje a jejich přítoků -  Svratky, Trkmanky a dalších drobných vodotečí, které tvoří jejich přítoky.

Ve všech obcích SO ORP Hustopeče nalezneme potok či bezejmenný potůček. Mezi nejvýznamnější vodní toky patří Dyje, Svratka a Trkmanka. Tyto toky jsou také hrozbou, která se v několika obcích stala skutečností - povodňový rozliv. Soustavu  vodních  toků  doplňují  vodní  plochy-rybníky,  poldry,  vodní  nádrže  a  mokřady.  Jejich současnou absenci můžeme zaznamenat pouze v Křepicích, Velkých Němčicích a Vrbici.

Vodní toky v SO ORP Hustopeče

Detailní mapa v měřítku 1: 80 000 je k nahlédnutí zde.

Hydrologické charakteristiky hlavních vodních toků

Svratka
Největším levobřežním přítokem řeky Dyje je řeka Svratka, která odvádí vody ze severní části Českomoravské vrchoviny. Pramení severně od Žďáru nad Sázavou u obce Cikháj na úbočí Křivého javora a Žákovy hory (810 m n. m.) ve Žďárských vrších, ve výšce cca 772 m n. m. Odtud teče nejprve severovýchodním směrem až po obec Borovnice, dále pak pokračuje jihovýchodním směrem k Brnu. Až po Veverskou Bítýšku protéká Svratka většinou úzkým údolím s vysokými úbočími, kde údolní dno nepřesahuje šířku několika set metrů. Pod Veverskou Bítýškou byla na toku řeky Svratky vybudována přehradní nádrž Brno. Pod Brnem vtéká do nížinné části Dyjsko-svrateckého úvalu. Ve střední nádrži vodního díla Nové Mlýny, v nadmořské výšce cca 170 m n. m. (hladina v nádrži), se řeka Svratka vlévá do řeky Dyje.
Vodní tok Svratka ohrožuje přímo obce: Pouzdřany , Uherčice , Velké Němčice

Dyje
V pramenné oblasti má řeka Dyje dvě větve – Rakouskou Dyji a méně vodnou Moravskou Dyji. Tyto zdrojnice se nacházejí v nadmořské výšce cca 650 m n. m. Dyje má několik hlavních přítoků, z nichž nejvýznamnější jsou řeky Svratka a Jihlava. Dyje je největším přítokem řeky Moravy, jde o pravostranný přítok Moravy. Ačkoliv má Rakouská Dyje delší tok, větší povodí i vodnost, v České republice je považována za hlavní větev Moravská Dyje, která vyvěrá na katastrálním území Panenská Rozsíčka ve výšce cca 657 m n. m. Teče jižním směrem až k obci na rakouském území, kde se slévá s Rakouskou Dyjí a do České republiky se vrací nad obcí Podhradí. V horní části byla na toku Dyje vybudována přehradní nádrž Vranov, jedna z největších údolních nádrží v celém povodí Moravy. Dále Dyje meandruje ve strmém a zalesněném údolí na území Národního parku Podyjí. U Znojma byla na Dyji vybudována stejnojmenná vodní nádrž – vodní dílo Znojmo, pod ním se Dyje dostává do rovinatého Dyjsko-svrateckého úvalu. V této nížinaté části povodí se stéká s jejími největšími přítoky, řekami Svratkou a Jihlavou. Dnes je v místě soutoku těchto tří řek vybudována soustava tří údolních nádrží u obce Nové Mlýny, které svou rozlohou představují největší vodní plochu v moravském regionu. Dolní tok Dyje protéká Břeclaví a v nadmořské výšce cca 150 m n. m. se Dyje vlévá pod Lanžhotem do Moravy, kde Morava opouští Českou republiku.
Vodní tok Dyje ohrožuje nepřímo obce: Strachotín, Šakvice

Trkmanka
Tato řeka je levostranným přítokem Dyje, do které se vlévá asi 7 km severně od Břeclavi v nadmořské výšce cca 152,5 m n. m. Pramení ve Ždánickém lese pod vrcholem Radlovec (426 m n. m.). Největším přítokem je Spálený potok. V povodí se nachází 89 vodních ploch s celkovou rozlohou cca 63,46 ha, k největším z nich patří Balaton (4,51 ha) a Jezero (4,49 ha). U města Podivín se vlévá zleva do Dyje na jejím 34,5 říčním kilometru.
Vodní tok Trkmanka ohrožuje přímo obce: Bořetice , Kobylí, Krumvíř, Velké Pavlovice

Haraska
Délka toku je 15,5 km, plocha povodí měří 51 km² a průměrný průtok u ústí 0,07 m3/s. Potok Haraska pramení u Šitbořic, hlavní pramen stéká z Šitbořických nových hor na východ k osadě Martinice, odkud teče na jih. Pod Divákami do ní ústí zprava Divácký potok. Haraska dále protéká obcemi Boleradice, Morkůvky a Brumovice. Před Boleradicemi, ve kterých se stáčí opět na východ, napájí Boleradický rybník.
Vodní tok Haraska ohrožuje přímo obce: Boleradice, Brumovice , Diváky , Klobouky u Brna , Morkůvky

Štinkovka
Štinkovka pramení jižně od Nikolčic ve výšce 248 m. n. m., protéká vodními nádržemi Přední a Zadní rybník, intravilánem Hustopečí, dále pokračuje směrem na jih a po 14,3 km se vlévá do dolní nádrže VD Nové Mlýny. Plocha povodí zaujímá 65,6 km2. Jelikož protéká Štinkovka intravilánem Hustopečí, představuje největší povodňové ohrožení pro město.
Vodní tok Štinkovka ohrožuje přímo obce: Hustopeče, Nikolčice, Starovičky, Šakvice

N-leté průtoky na vybraných profilech

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Dyje

Místo profiluPlocha povodíN-leté průtoky [m3/s]Q365d
[m3/s]
[km2]151050100
VD Nové Mlýny 11878,24 160 341 436 693 820 24,8

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Svratka

Místo profiluPlocha povodíN-leté průtoky [m3/s]Q365d
[m3/s]
[km2]151050100
Židlochovice 3938,12 117 208 250 353 400 15,1

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Trkmanka

Místo profiluPlocha povodíN-leté průtoky [m3/s] Q365d
[m3/s]
[km2]151050100
Velké Pavlovice 304,59 4,1 12,4 17,4 32,4 40,5  0,44

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro stanovení SPA na území SO ORP Hustopeče slouží hlásné profily:
-
Hlásný profil kat. A Židlochovice (Svratka) - platnost SPA soutok Svratky se Svitavou - VD Nové Mlýny
- Hlásný profil kat. A VD Nové Mlýny (Dyje) - platnost SPA Nové Mlýny - Ladná
- Hlásný profil kat. B Velké Pavlovice (Trkmanka) - platnost SPA Bořetice - ústí toku

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. A směrodatné pro území SO ORP Hustopeče

Hlásný profil I. SPA
II. SPA III. SPA
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Židlochovice (Svratka) 250 cm 300 cm 350 cm
VD Nové Mlýny (Dyje) 417 cm 507 cm 604 cm

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. B směrodatné pro území SO ORP Hustopeče

Hlásný profil I. SPA
II. SPA III. SPA
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Velké Pavlovice (Trkmanka) 200 cm 230 cm 300 cm
Hlásné profily kategorie C jsou součástí povodňových plánů jednotlivých obcí. Na území správního obvodu ORP Hustopeče se v současné době nachází pouze jeden vybudovaný hlásný profil kategorie C s automatizovaným přenosem dat, které jsou potenciálně využitelné při řízení povodňové ochrany.  Dále bude v rámci projektu "Protipovodňová opatření města Hustopeče" vybudovaný hlásný profil kat. C Hustopeče (Štinkovka). Tyto profily slouží pro doplnění povodňové situace:
- Boleradice - mostek u křižovatky u Rybníka (Haraska) - automatický přenos dat
- Hustopeče - (Štinkovka) - automatický přenos dat. Hodnoty SPA budou doplněny po instalaci čidla.
- Boleradice - mostek pod hřbitovem (Haraska) - bez automatického přenosu
- Terezín (Čejčský potok)  - bez automatického přenosu

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C s automatickým přenosem dat

Hlásný profil I. SPA II. SPA III. SPA
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Boleradice - mostek u křižovatky u Rybníka (Haraska) 85 cm 150 cm 200 cm
Hustopeče - (Štinkovka) -- -- --
odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C bez přenosu dat

Hlásný profil I. SPA II. SPA III. SPA
Evidenční list
Mapa
Boleradice - mostek pod hřbitovem (Haraska) 110 cm 150 cm 180 cm
Terezín (Čejčský potok)  -- -- 32 cm
Hlásné profily pro území SO ORP Hustopeče

Hlásné profily na území SO ORP Hustopeče. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.