Organizace hlídkové služby

Hlídkovou službu organizují ve své působnosti jednotlivé obce k zajištění údajů potřebných pro výkon Hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně. Hlídková služba je v období mimo povodňovou aktivitu zajišťována obecními úřady. V období povodně je zajišťována operativně povodňovými orgány.

Co se kontroluje:

  • místa určená ke sledování směrodatných limitů vodního stavu (hlásné profily)
  • úseky vodních toků ve městě, kapacita všech mostů, lávek a propustků (současně se přijímají opatření k zabránění ucpání průtočných profilů a k zajištění hladkého odtoku vody a plavenin), zároveň se sleduje i vývoj povodňové situace na vodních tocích nad městem
  • stav kanalizace, kanalizačních vyústí do vodních toků, kanalizačních vpustí
  • kritické oblasti a místa

Četnost pozorování vodní hladiny v hlásných profilech:

  • při vzniku I. SPA: minimálně 1x denně, při trvající stoupající tendenci minimálně 2 - 3x denně
  • při vzniku (vyhlášení) II. SPA: minimálně 2x denně, podle situace i častěji
  • při vzniku (vyhlášení) III. SPA: vodní stavy se kontrolují 3x denně, popřípadě častěji - podle vývoje povodňové situace
Hlídková služba předává informace ihned předsedovi povodňové komise, popřípadě pověřenému členovi povodňové komise. Povodňová komise ORP Uherský Brod poskytuje tyto informace po jejich vyhodnocení a zvážení situace a vždy od dosažení II. SPA dalším účastníkům povodňové ochrany. V souladu s povodňovým plánem bude hlásná služba informovat správce vodního toku (Lesy České republiky, s. p., Povodí Moravy, s. p.) o vývoji povodňové situace.

Pokyny pro hlídkovou službu:

Jakmile nastane nebezpečí povodně a hladina dosáhne výše rozhodné pro vyhlášení povodňové aktivity, začíná činnost hlídkové služby. Hlídková služba posílá zprávy (telefonicky, osobně) povodňové komisi příslušné obce. Povodňová orgán zajistí hlásnou službu ohroženým občanům a organizacím pomocí místního informačního systému (rozhlasu a sirény), operativně jinak - telefonicky, SMS, osobním doručením.

Stav, rozhodný pro odesílání varovných zpráv, je daný hladinou na vodočtu nebo není-li vodočet, dostoupí-li hladina dohodnuté výšky. Kde není vodočet ani není dohodnuta výška hladiny vody v toku, začíná odesílání varovných zpráv nebezpečí povodně v době, kdy hrozí vážné škody na životech nebo na majetku. Hlášení se podá včas se zřetelem na vývoj počasí.

KONTAKTY: Příloha: Plán spojení na důležité organizace