Orientační vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů je možné na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí. Týká se to zejména povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnými srážkami a průtokovou odezvou je několik desítek minut nebo 1 až 2 hodiny.

Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním a podzimním období. Důležitou roli hrají charakteristiky povodí, tj. jeho velikost, tvar, nadmořská výška, sklonitost, druh a propustnost půd, vývoj říční sítě a jeho okamžitý stav, zejména vegetační pokryv a nasycenost povodí. Tu ovlivňují jednak předcházející srážky a způsob jejich odvedení, ale i teplota vzduchu ovlivňující v letních měsících značnou měrou výpar. Důležité také je, jak velká část povodí byla srážkami zasažena, případně, jestli srážky postupovaly po proudu nebo proti proudu hlavního recipientu. Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky.

Nasycenost povodí:

  • povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den)
  • povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní)

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 35 40 25 30
Vyšší oblasti (nad 600 m n. m.) 60 70 40 50
Na území ORP Uherský Brod se nachází dvě srážkoměrné stanice s automatickým přenosem dat.

Pro účely digitálního povodňového plánu byly vybrány další nejbližší srážkoměrné stanice, které mohou poskytovat cenné údaje o probíhajících srážkových úhrnech v okolí ORP Uherský Brod. Jedná se o:

Informace o srážkách lze sledovat v digitální verzi povodňového plánu ORP v sekci Monitoring - Srážkoměry. Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ, zejména radarový odhad srážek kombinovaný s pozemními měřeními (http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php).

Do jisté míry je možné využít i předpovědní model ALADIN.

Využít lze také radarová data z meteoradaru Zlínského kraje umístěného v Holešově: https://meteoradar.kr-zlinsky.cz/

Relevantní srážkoměrné stanice pro SO ORP Uherský Brod

Srážkoměrné stanice na území ORP Uherský Brod. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.