Charakteristika zájmového území

Město Pilníkov se nachází v Královéhradeckém kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov, od které se nachází jihozápadně cca 7,5 km. Celková rozloha řešené lokality je 1 699 ha a ke dni 1. 1. 2018 zde žije 1 243 obyvatel.

Katastrální území města Pilníkov

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Město leží v členitém terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenická soustava, oblasti Krkonošská oblast, celku Krkonošské podhůří. Většina katastru poté náleží do podcelku Podkrkonošská pahorkatina a jižní výběžek katastru do podcelku Zvičinsko-kocléřovský hřbet. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně kolem 358 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch o nadmořské výšce 503 m.

Vyskytují se zde rudé i šedé kalovce (prachovité jílovce), pískovce, arkózy, slepence a uhelné sloje.

Celé zájmové území spadá do působnosti Povodí Labe, s. p. Katastrem města protéká větší množství vodních toků, z nichž nejvýznamnější jsou vodní toky Pilníkovský potok a jeho levostranný přítok Starobucký potok, které protékají intravilánem.


Struktura půdního fondu

Na území města Pilníkov se vyskytuje pouze jeden půdní typ, a to konkrétně kambizem a její variety (modální, acidní).

Celková rozloha řešeného území činí 1 699 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území zemědělská půda (52,9 %) a z ní největší plochy zaujímají trvalé travní porosty (54 %) a orná půda (42,2 %). Zbytek plochy dále tvoří zejména lesní pozemky (36,8 %) a ostatní plochy (7,5 %). Vodní plochy se rozkládají na 1,8 %.

Využití pozemků ve městě Pilníkov (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 379.3 ha 22.3 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 33.5 ha 2 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 485.3 ha 28.6 %
Lesní půda 624.8 ha 36.8 %
Vodní plochy 31.3 ha 1.8 %
Zastavěné plochy 17.4 ha 1 %
Ostatní plochy 127.4 ha 7.5 %
Celková výměra k.ú. 1699 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá většina území Pilníkova pod mírně teplou klimatickou oblast MT7. Jižní výběžek katastru města zasahuje do mírně teplé klimatické oblasti MT3. Lokalita se tak vyznačuje normálně dlouhým, mírně teplým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a normálně dlouhou zimou. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje kolem 700-800 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7-8 °C.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT7 a MT3

Charakteristika
MT7
MT3
Počet letních dnů 30 - 40 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 130 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 -8 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 110 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50