Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Pilníkov

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Pilníkov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území města Pilníkov

Nejvýznamnějšími vodními toky, z hlediska povodňového ohrožení, jsou Pilníkovský potok (číslo hydrologického pořadí 1-01-01-034/038/046/048) a jeho levostranný přítok Starobucký potok (číslo hydrologického pořadí 1-01-01-041/043). Pilníkovský potok pramení ve výšce 522 m n. m. v blízkosti Trutnova – Horního Starého Města, protéká zastavěným územím města a ústí zleva do Labe pod Chotěvicemi. Délka jeho toku činí 17,3 km. Celková plocha povodí činí 84,36 km2. Starobucký potok pramení u Nové Stříteže v 502 m n. m. a ústí zleva do po Pilníkovského potoka v intravilánu zájmového území. Délka toku je 9,1 km. Do Pilníkovského potoka v intravilánu města také ústí zprava Bezejmenný vodní tok (IDVT 14000764) a zleva Mlýnský potok a u lokality Lesná do něj pravostranně vtéká Vlčický potok. Pravostranným přítokem Starobuckého potoka v intravilánu města je Volanovský potok a jeho levostranným přítokem je Prkenný potok.

Pilníkovský potok je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.


Podélný profil vodního toku Pilníkovský potok


Podélný profil vodního toku Starobucký potok

 

Základní hydrologické charakteristiky Pilníkovského potoka

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Pilníkov - most 6 0,749 10,3 -- 25,3 33,7 -- 57,5 69,7

 

Základní údaje o vodních nádržích na území města Pilníkov

Přehled vodních nádrží na území města Pilníkov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

Na území města Pilníkov se nacházejí 3 malé nádrže, které by v době povodně neměly ohrožovat intravilán města. V sousedních katastrech se ale vyskytuje 7 významným vodních nádrží, které by mohly mít případný vliv na zájmové území při vyšších vodních stavech.