Charakteristika zájmového území

Obec Poličná je menší valašská obec, která leží v severní části Zlínského kraje v okrese Vsetín ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Valašské Meziříčí. Obec leží v těsné blízkosti Valašského Meziříčí a 55 km od krajského města Zlína. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 1 745 obyvatel. Velikost obce činí 11,05 km2.

V obci je zřízena mateřská a základní škola (1. - 9. ročník) s knihovnou. V obci není žádné zdravotnické zařízení, nejbližší nemocnice je ve Valašském Meziříčí, kde je rovněž výjezdové stanoviště ZZS. V obci působí sbor dobrovolných hasičů.

policna

Katastrální území obce Poličná


Geologické a geomorfologické poměry

Geomorfologicky území obce leží v Západobeskydském podhůří, v geomorfologickém celku Podbeskydská pahorkatina. Obec leží v údolí potoka Loučka na okraji Podbeskydské pahorkatiny, z jihu ji lemují Hostýnské vrchy. Od města Valašského Meziříčí ji odděluje řeka Vsetínská Bečva, jež se v těchto místech slévá s Rožnovskou Bečvou a Loučkou v řeku Bečvu.
Geologické podloží inundace Bečvy je tvořeno kvartérními sedimenty (štěrky, písky), vyšší polohy jsou tvořeny terciérními pískovci a břidlicemi.

Struktura půdního fondu

V území obce Poličná jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Ve střední části území kopíruje vodní tok Loučka půdní typ fluvizem.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 105 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (400,6 ha) a orná půda (382,4 ha).

Využití pozemků v obci Poličná (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 382,4 ha 34,6 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 56 ha 5,1 %
Sady 17,6 ha 1,6 %
Trvale travní porost 139,7 ha 12,6 %
Lesní půda 400,6 ha 36,3 %
Vodní plochy 11,0 ha 1,0 %
Zastavěné plochy 17,7 ha 1,6 %
Ostatní plochy 79,9 ha 7,2 %
Celková výměra k. ú. 1 105 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky 

Na území obce Poličná je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá jižní část území obce do mírně teplé oblasti MT9, severní část obce pak do mírně teplé podoblasti MT10.

Lokalita se vyznačuje dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírným jarem a mírně teplým podzimem, krátkou, mírně suchou zimou, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Do severní části obce zasahuje klimatická oblast MT10, pro kterou je typické dlouhé, teplé a mírně suché léto, krátké období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou, rovněž s krátkým trváním sněhové pokrývky.


Charakteristika klimatické oblasti MT9 a MT10

Charakteristika MT9 MT10
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50