Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Valašské Meziříčí.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Poličná.

Osoby na území obce Poličná budou o uzavírce silnic a mostů varovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Z hlediska dotčení silniční sítě vybřežením toků s rizikem snížení průjezdnosti až přerušení silniční dopravy je ohrožena silnice II/150 v celé délce na území obce. Dále také může dojít ke komplikacím s železniční dopravou v úseku Valašské Meziříčí - Bystřice p/H.  »

Při povodních  je obec Poličná odloučena Bečvou od Valašského Meziříčí. V případě potřeby stanoví předseda povodňové komise ústupové trasy.

Dopravní omezení na území obce Poličná
Objízdné trasy na území obce Poličná

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.