Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Poličná

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Poličná a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Správním územím obce Poličná protékají vodní toky Bečva, Vsetínská Bečva, potok Loučka, bezejmenný potok z Kotliny a Úlehla. 

Vodní toky na území obce Poličná

Bečva

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je Bečva (km 52,8 – 61,2). Bečva (spojená) vzniká ve Valašském Meziříčí soutokem Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Délka toku spojené Bečvy je 8,4 km (plocha povodí je 1165,48 km²), Rožnovské Bečvy 37,6 km (plocha povodí 254,4 km²) a Vsetínské Bečvy 58 km (plocha povodí 734,1 km²). Významným přítokem v obci je potok Loučka.

V Poličné je koryto Bečvy tvořeno jednoduchým lichoběžníkem. Oblast kolem Bečvy je částečně zalesněná (Bražiska), místy je tvořena zemědělskými pozemky.

V říčním km 61,55 přechází přes Vsetínskou Bečvu silniční most (silnice II. třídy Valašské Meziříčí – Bystřice pod Hostýnem), v okolí se nachází rodinné domky, bytové a průmyslové objekty, základní škola. V km 60,67 ústí do spojené Bečvy potok Loučka, do Vsetínské Bečvy ústí bezejmenný potok z Kotliny.

 Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Bečva

Profil HA [cm] Plocha povodí [km2] N-leté průtoky - Q [m3/s]
A 5 10 20 50 100
Teplice nad Bečvou 109 1275,33 15,3 452 555 659 799 908
Val. Mez. - Rožnovská B. 101 252,4 3,5 161 214 274 364 441
Jarcová. - Vsetínská B. 119 723,43 9,18 274 333 394 479 547

 

Potok Loučka

Potok Loučka ústí do spojené Bečvy cca 400 metrů za posledními domy v Nové čtvrti v severozápadní části obce. Potok protéká územím obce od km 0,0 (ústí do spojené Bečvy) po km 1,54 ve směru na Branky. Nad soutokem s Bečvou (km 0,00 - 1,54) jsou břehy v dolní části toku porostlé stromy a keři, výše protéká potok zastavěnou částí obce. V km 1,413 přechází přes tok silniční most (silnice II/150 do Branek).

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Loučka

Místo profilu N-leté průtoky [m3/s]
1 2 5 10 20 50 100
Loučka 9,28 14,7 23,3 32,4 42,2 57,2 70,3

V inundačním území výše uvedených toků se zvýšeným rizikem zatopení části intravilánu obce se nachází desítky rodinných domků, bytových domů, základní a mateřská škola a řada průmyslových či podnikatelských objektů. Z lokálního pohledu se může jednat o problémy způsobené zejména omezením průtoku v místech křížení s komunikacemi, mosty apod. Velké povodňové nebezpečí způsobuje tak relativně malý potok Loučka, který je při vyšším průtoku vody ve spojené Bečvě mnohdy „odříznut“ a tím je znemožněno jeho postupné odtékání.

Základní údaje o vodních dílech na území obce Poličná

Přehled vodních děl na území obce Poličná naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Poličná se nenachází žádné vodní dílo.