Stupně povodňové aktivity

Hlásné profily

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Poličná může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Vsetínská Bečva Loučka. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území obce Poličná
:

 • Hlásný profil kat. A Valašské Meziříčí, Rožnovská Bečva »
  Profil je ve správě ČHMÚ Ostrava na ř. km 1,40. Platnost SPA je od Rožnova pod Radhoštěm po soutok se Vsetínskou Bečvou.
 • Hlásný profil kat. A Jarcová, Vsetínská Bečva »
  Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Hlásný profil se nachází na 65.20 říčním kilometru na levém břehu. Platnost SPA je pro úsek toku soutoku s Bystřicí - soutok s Rožnovskou Bečvou.
 • Hlásný profil kat. C Poličná, Loučka »
  Profil se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, blízko č. p. 2
V obci jsou výše nad hlásným profilem umístěny dvě vodočetné latě, které jsou považovány za historické:
 • Hlásný profil kat. C Poličná, Loučka - lať 1 »
  Lať je umístěna na přemostění přes vodní tok Loučka, blízko č. p. 7.
 • Hlásný profil kat. C Poličná, Loučka - lať 2 »
  Lať se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, na levobřežní opěrné zdi před mostem silnice II/150, ř. km. 1.413.

Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. C Branky, Loučka »
  Profil se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, blízko č. p. 16.
Hlásné profily směrodatné pro území obce Poličná

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území obce Poličná nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 90 cm na hlásném profilu kategorie C Poličná, Loučka
 • dosažením stavu 87 cm na hlásném profilu kategorie C Poličná, Loučka - lať 1
 • dosažením stavu 87 cm na hlásném profilu kategorie C Poličná, Loučka - lať 2
 • dosažením stavu 200 cm na hlásném profilu kategorie A Valašské Meziříčí, Rožnovská Bečva
 • dosažením stavu 260 cm na hlásném profilu kategorie A Jarcová, Vsetínská Bečva
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce). Hlásná a hlídková služba zahajují činnost.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území obce Poličná je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 109 cm na hlásném profilu kategorie C Poličná, Loučka
 • dosažením stavu 109 cm na hlásném profilu kategorie C Poličná, Loučka - lať 1
 • dosažením stavu 109 cm na hlásném profilu kategorie C Poličná, Loučka - lať 2
 • dosažením stavu 250 cm na hlásném profilu kategorie A Valašské Meziříčí, Rožnovská Bečva
 • dosažením stavu 320 cm na hlásném profilu kategorie A Jarcová, Vsetínská Bečva
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností 
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Valašské Meziříčí nebo povodňovou komisí Zlínského kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území obce Poličná je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 138 cm na hlásném profilu kategorie C Poličná, Loučka
 • dosažením stavu 138 cm na hlásném profilu kategorie C Poličná, Loučka  - lať 1
 • dosažením stavu 138 cm na hlásném profilu kategorie C Poličná, Loučka - lať 2
 • dosažením stavu 290 cm na hlásném profilu kategorie A Valašské Meziříčí, Rožnovská Bečva
 • dosažením stavu 370 cm na hlásném profilu kategorie A Jarcová, Vsetínská Bečva
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru obce - vzniku přívalové povodně v obci
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Valašské Meziříčí nebo povodňovou komisí Zlínského kraje)
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)