Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V zátopovém území řeky Odry se na území městského obvodu Polanky nad Odrou nachází lokality kolem státní silnice 1. května, a to od řeky Odry až k přejezdu trati ČD, úsek silnice 1. května od přejezdu trati ČD až k prodejně potravin U Machů, dále zástavba obytných domů, drobných hospodářských stavení, zahrad, polí a luk.
V zátopovém území vodního toku Polančice se na území městského obvodu Polanka nad Odrou se nachází zástavba obytných domů, drobných hospodářských staveb, komunikací a několika živnostenských provozoven a zahrad.

Na území městského obvodu Polanka nad Odrou je při povodni ohrožováno přibližně 161 budov, které trvale obývá zhruba 493 obyvatel, z toho 44 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území městského obvodu Polanka nad Odrou - agregované

Ohrožující objekty

Na území městského obvodu Polanky nad Odrou se nachází dva zemědělské areály, průmyslový podnik se sklady a průmyslový objekt, představující při povodni potenciální zdroj ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se mimo jiné o lehký průmysl (Štěrkopísek a.s., JUTO - Uhelné sklady s.r.o.).
Ohrožující objekty na území městského obvodu Polanka nad Odrou
Kontaminovaná místa na území městského obvodu Polanka nad Odrou

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městského obvodu Polanka nad Odrou.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městského obvodu Polanka nad Odrou u předsedy povodňové komise městského obvodu.