Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městského obvodu Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Ostrava.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městském obvodu, povodňová komise městského obvodu Polanka nad Odrou.

Osoby na území městského obvodu Polanka nad Odrou budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městského obvodu.

Území městského obvodu Polanky nad Odrou je povodní zasaženo téměř každoročně. V historii byl městský obvod zasažen povodněmi vícekrát, nejvýznamněji v letech 1997, 2002, 2008. 2009 a 2010. K povodním došlo téměř ve všech případech z důvodu dlouhotrvajících dešťových srážek. Vlivem dlouhotrvajících dešťových srážek dochází k prudkému zvyšování hladin Polančice i Odry. Největší škody při povodních bývají způsobeny na ulicích Sjednocení, Nábřežní, Malostranská, Zákoutí, Za Strunou, K Pile a 1. května. Rizikem snížení průjezdnosti až úplného přerušení silniční dopravy je tedy ohrožena silnice II/478 (ulice 1. května od Klimkovic, Na Lukách a Svinovská) a ostatní místní komunikace. Jedinou sjízdnou přístupovou komunikací pro potřeby dopravního spojení na území městského obvodu Polanka nad Odrou zůstává místní komunikace Janovská, případně místní komunikace přes místní část Přemyšov. Vzhledem k proměnlivým podmínkám při jednotlivých povodních ale nelze jednoznačně stanovit objízdnou trasu na území městského obvodu Polanka nad Odrou. Objízdná trasa bude operativně stanovena povodňovou komisí městského obvodu Polanka nad Odrou a povodňovou komisí ORP Ostrava v součinnosti s Policií České republiky. »
Dopravní omezení na území městského obvodu Polanka nad Odrou
Objízdné trasy na území městského obvodu Polanka nad Odrou

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městského obvodu. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.