Organizace hlídkové služby

Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace na území obce Podolí, zajišťuje údaje potřebné pro výkon Hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně.

Hlídková služba je v období mimo povodňovou aktivitu zajišťována Úřadem obce Podolí. V období povodně je zajišťována operativně povodňovými orgány - pověřenými členy Povodňové komise obce, SDH, popřípadě dalšími pověřenými osobami z řad občanů.

Hlídková služba zahajuje svou činnost, dojde-li ke zvýšenému nebezpečí povodně na území obce Podolí. Pochůzková hlídková služba v terénu je důležitá zejména při II. a III. stupni povodňové aktivity. Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise obce, v jeho nepřítomnosti na pokyn jiného člena povodňové komise. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby a vlastní poznatky a informace o možnosti vzniku povodně. Na území obce Podolí se jedná o celkové sledování vodoteče na území obce, zejména potenciálně nebezpečných míst a hlásného profilu. Ze všech těchto obhlídek se provede foto či video dokumentace.

 

Hlídkovou povodňovou službu obce Podolí zabezpečují členové povodňové komise obce Podolí dle pokynů předsedy povodňové komise obce.

Co se kontroluje:

  • místa určená ke sledování směrodatných limitů vodního stavu (hlásné profily)
  • úseky vodotečí v obci, kapacita všech mostů, lávek a propustků (současně se přijímají opatření k zabránění ucpání průtočných profilů a k zajištění hladkého odtoku vody a plavenin), zároveň se sleduje i vývoj povodňové situace na vodotečích nad obcí
  • stav kanalizace, kanalizačních vyústí do vodních toků, kanalizační vpusti

 

Četnost pozorování vodní hladiny v hlásných profilech:

  • při vzniku (vyhlášení) I. SPA: minimálně 1x denně, při trvající stoupající tendenci minimálně 2 - 3x denně
  • při vzniku (vyhlášení) II. SPA: minimálně 4x denně, podle situace i častěji
  • při vzniku (vyhlášení) III. SPA: vodní stavy se kontrolují každé 3 hodiny, popřípadě častěji - podle vývoje povodňové situace

Hlídková služba předává informace ihned předsedovi povodňové komise, popřípadě pověřenému členovi povodňové komise. Povodňová komise obce Podolí poskytuje tyto informace po jejich vyhodnocení a zvážení situace a vždy od dosažení II. SPA dalším účastníkům povodňové ochrany.

 

Pokyny pro hlídkovou službu:

Jakmile nastane nebezpečí povodně a hladina dosáhne výše rozhodné pro vyhlášení povodňové aktivity, začíná činnost hlídkové služby. Hlídková služba posílá zprávy (telefonicky, osobně) povodňové komisi obce Podolí. Povodňová komise zajistí hlásnou službu ohroženým občanům a organizacím pomocí místního informačního systému (rozhlasu a sirény), operativně jinak - telefonicky, SMS, osobním doručením.

Stav, rozhodný pro odesílání varovných zpráv, je daný hladinou na vodočtu nebo není-li vodočet, dostoupí-li hladina dohodnuté výšky. Kde není vodočet ani není dohodnuta výška hladiny vody v toku, začíná odesílání varovných zpráv nebezpečí povodně v době, kdy hrozí vážné škody na životech nebo na majetku. Hlášení se podá včas se zřetelem na vývoj počasí.