Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky provádí povodňová komise obce Podolí, účastní se jí vybraní členové povodňové komise a zástupci Povodí Moravy, s. p. Zjišťuje se, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, případně na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

 

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně:

  • před obdobím jarního tání (zpravidla únor)
  • před obdobím letních povodní (zpravidla konec května)

 

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v případě, že je vyšší sněhová pokrývka (desítky centimetrů) a jsou nižší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se výška hladiny toku Podolského potoka, včetně přítoků a posuzuje se možnost vzniku ledových bariér, zejména v místech mostních objektů.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin a podobně). Povodňový orgán může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím. Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů.

 

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:

  • vodního toku Podolský potok v intravilánu obce i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů,


Povodňová prohlídka se provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní mezi I. SPA a II. SPA na příkaz předsedy povodňové komise.