Organizace hlásné povodňové služby

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místech očekávané přirozené nebo zvláštní povodně. Informuje povodňové orgány a účastníky ochrany o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. V případě potřeby organizuje povodňový orgán obce Podolí hlídkovou službu.

Hlásnou povodňovou službu organizuje povodňový orgán obce a povodňový orgán pro správní obvod obce s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

Do hlásné služby jsou zapojeny tyto subjekty:

K zajištění hlásné povodňové služby z hlásných profilů kategorie A a hlásných profilů kategorie B jsou využívány monitorovací systémy ČHMÚ a Povodí Moravy, s. p. s dálkovým přenosem dat. Podle „Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby" je v případě selhání monitorovacích systémů povinností obcí, na jejichž území se hlásné profily nacházejí, zajistit hlášení o vodních stavech na vyžádání provozovatele monitorovacího systému.

Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. je centrem hydrologických informací a drží nepřetržitou službu. O nebezpečí povodně avizované předpovědní službou nebo dosažených stupních povodňové aktivity na vodních tocích nebo vodních dílech informuje OPIS HZS Olomouckého kraje.

Povodňový orgán obce Podolí je o situaci na vodních tocích informován prostřednictvím hlásné služby povodňového orgánu ORP Přerov. Obce bezprostředně ohrožené manipulací na vodním díle (po hranici příslušné ORP) jsou informovány přímo správcem (vlastníkem) vodního díla.

Informace o povodňové situaci a předpokládaném vývoji lze získat na internetové stránce Povodí Moravy, s. p. Informace jsou průběžně aktualizovány a jsou veřejně přístupné.

Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka Brno je centrem meteorologických a hydrologických informací, při mimořádných povodňových událostech drží nepřetržitou službu. Zajišťuje předpovědní a výstražnou službu v oborech operativní meteorologie a hydrologie a na základě podrobné analýzy meteorologické a hydrologické situace a předpokládaného dalšího vývoje v povodí informuje o možnosti vzniku nebo nebezpečí povodně.

Zjištěné závěry a informace zpracovává a vydává ve formě pravidelných zpráv o stavu a předpovědi počasí, pravidelných zpráv o aktuální situaci a předpovědi stavů a průtoků. V případě předpokládaného výskytu mimořádné situace jsou navíc vydávány v rámci Systému integrované výstražné služby (informace o výskytu nebezpečných jevů a předpovědní výstražné informace). Veškeré zpravodajství ČHMÚ poskytuje v souladu s předmětem své činnosti především OPIS HZS Olomouckého kraje. Kromě toho lze veškeré potřebné informace o situaci a předpokládaném vývoji získat na internetové stránce ČHMÚ, jednotlivé situace mohou být v případě mimořádných událostí telefonicky konzultovány s pracovníky RPP v nepřetržité službě.

Hlásnou povodňovou službu obce Podolí zabezpečují členové povodňové komise obce Podolí dle pokynů předsedy povodňové komise obce.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise obce Podolí:

 • povodňové komisi ORP Přerov,

 • povodňovým komisím obcí Beňov a Horní Moštěnice, které se nacházejí na toku Moštěnky pod obcí Podolí,

 • operačnímu středisku HZS Olomouckého kraje,

 • fyzickým a právnickým osobám na území obce, které jsou ohroženi povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy).


Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise obce Podolí od:

 

 • předpovědní povodňové služby,
 • povodňové komise ORP Přerov,

 • hlídkové služby,

 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob,

 • případně od HZS Olomouckého kraje,

Na základě těchto informací a na základě vlastních poznatků, získaných pomocí hlídkové služby, zajišťuje povodňová komise obce Podolí varování a informování obyvatelstva a ostatních účastníků ochrany před povodněmi a přijímá další opatření v souladu se svým povodňovým plánem a vzniklou situací.

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro potřeby obce byl vybudován lokální hlásný profil kategorie C. Hlásný profil je vybudován na mostní konstrukci na Podolském potoce u kapličky uprostřed obce. »

 

Tab.  Stupně povodňové aktivity na hlásném profilu kategorie C - Podolí (Podolský potok).

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 100
Ohrožení 120
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 Hlásné profily