Charakteristika zájmového území 

Obec Přílepy se nachází ve Zlínském kraji na území okresu Kroměříž. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Holešov. K 31. 12. 2011 bylo v obci evidováno 920 obyvatel. Velikost katastru činí 318 ha, z toho 64 % tvoří zemědělská půda, 22 % lesy, 4 % zastavěné plochy, 1 % vodní plochy a 9 % ostatní plochy. V obci najdeme zámek, mateřskou a základní školu. Pro volnočasové aktivity je zde tělocvična, tenisové hřiště a několik místních spolků (SDH, myslivci).

Správní území obce Přílepy geomorfologicky náleží do systému Alpsko-himalájského a provincie Západní Karpaty. Západní část území spadá do subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní Vněkarparpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval a podcelku Holešovská plošina. Severovýchodní část patří do subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti Západní Beskydy, celku Hostýnsko-vsetínská hornatina a podcelku Hostýnské vrchy. Z geologického hlediska patří území k flyšovému pásmu vnějších Západních Karpat, v karpatském paleogénu a křídě. Geologické podloží je zde tvořeno vrstvami pískovců a slepenců s vložkami jílovců. Správní území Přílepů je charakterizováno třemi půdními typy. Na severozápadě území se nachází černozemě, ve východní části kambizemě a při jihovýchodním okraji území jsou v údolní nivě luvizemě.

Území obce se nachází v předhůří Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Celé území charakter mírně ukloněného terénu o nadmořské výšce 250 - 350 m n. m. Studované území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 10. Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem, s mírnou zimou. Roční srážkový úhrn je 600 - 700 mm.