Příkaz (doporučení) k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně 

Povodňová komise obce Přílepy

 

Věc: Příkaz (doporučení) k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně

Vzhledem k dosavadnímu průběhu povodně na vodním toku __________ předseda povodňové komise obce Přílepy podle ust. § 63 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ke zmírnění průběhu a následků povodně

 

Vám vydává tento příkaz,

 1. Pomocí Vašich mechanizačních a dopravních prostředků (konkretizovat) zajistěte neprodleně:

a. Dopravu písku, zeminy z ______ do ______ pro budování, zpevňování a opravy ochranných hrází, valů

b. Dopravu dřevěného řeziva (prken, fošen) z ______ do ______ pro budování, zpevňování a opravy ochranných hrází, valů

c. Odstranění překážek v blízkosti vodního toku ______, a to ______

d. Odvoz nánosů splavenin z ______ do ______

e. Odvoz ohrožených osob z ______ do ______

f. Pomoc správci vodního toku ______, formou ______

g. Pomoc správci vodního díla ______, formou ______

 

2. Vašimi zaměstnanci, v počtu____, zajistěte v postižené obci (části obce) ________ tato opatření:

a. Pomoc postiženým občanům, formou ______

b. Pomoc správci vodního toku ______, formou ______

c. Pomoc správci vodního díla ______, formou ______

 

Tento příkaz byl statutárnímu zástupci Vaší společnosti sdělen telefonicky zástupcem povodňové komise obce  Přílepy dne ______., v ______ hod a dodatečně je zasílán poštou. Tento příkaz není rozhodnutím podle správního řádu, avšak subjekt, kterému je příkaz adresován je povinen jej splnit podle § 63 odst. 3 zák. 254/2001 Sb., o vodách (K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.)

 

Případné nesplnění tohoto příkazu může být postiženo na zákl. ust. § 121 odst. 2, 3 a 5 (fyzické osoby) nebo na základě § 125f (právnické osoby a podnikající fyzické osoby) pokutou do 500 000 Kč.

 

Skutečně vykonané práce, dobu jejich trvání, použití sil a prostředků je třeba přesně evidovat a dokladovat. Náklady na zabezpečovací práce na vodních tocích budou hrazeny správcem dotčeného vodního toku, náklady na zabezpečovací práce na vodních dílech budou hrazeny správci těchto děl, náklady na zabezpečovací a záchranné práce konané mimo vodní toky a vodohospodářská díla uložené tímto příkazem, budou hrazeny Obecním úřadem  Přílepy.

 

____________________________________

Předseda povodňové komise obce Přílepy