Opatření k ochraně před povodněmi

Opatřeními na ochranu před povodněmi jsou preventivní a přípravná opatření, prováděná mimo povodeň a operativní opatření prováděná v době povodně. Do těchto opatření není zahrnuta investiční výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících ochraně před povodněmi jakož i další investice vyvolané povodněmi.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

 

1. Přípravná opatření a opatření při nebezpečí vzniku povodně

 •  stanovení záplavových území
 • vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity
 •  povodňové plány
 •  povodňové prohlídky
 •  příprava předpovědní a hlásné povodňové služby
 •  organizační a technická příprava
 •  vytváření hmotných povodňových rezerv
 •  vyklízení záplavových území
 •  příprava účastníků povodňové ochrany
 •  činnost předpovědní povodňové služby
 •  činnost hlásné povodňové služby
 •  varování při nebezpečí povodně
 •  zřízení a činnost hlídkové služby
 •  evidenční a dokumentační práce

2. Opatření za povodně

 • řízené ovlivňování odtokových poměrů

 • povodňové zabezpečovací práce

 • povodňové záchranné práce

 • zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní

3. Součásti povodňových opatření 

 • dokumentační práce

 • vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících průběh povodně, účinnosti přijatých opatření

 • návrhy na úpravu povodňových opatření