Charakteristika zájmového území

Obec Pyšel se nachází na území v SO ORP Třebíč, v kraji Vysočina. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 471 obyvatel. Velikost obce činí 1345 ha.

Zastavěné území obce se dělí na dvě oddělená katastrální území Pyšel a Vaneč. Zastavěné území obce leží v členitém terénu. Část obce Vaneč se nachází v údolí řeky Oslavy. Zástavbu obce tvoří dva navzájem oddělené kompaktní celky. Území mimo zastavěnou plochu pokrývají především zemědělsky využívané plochy a lesní porosty. Zastavěné území má charakter rodinných domů se zahradami doplněný o chatovou a zahrádkářskou oblast v části Vaneč. Větší zemědělský komplex se nachází pouze v severní části Pyšel.

Katastrální území obce Pyšel

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočinaČesko-moravské soustavy a podsoustavy Českomoravská vrchovina. Území obce Pyšel pak řadíme do celku Křižanovská vrchovina, podcelku Bítešská vrchovina, většina k. ú. Pyšel spadá pod okrsek Pyšelský hřbet - plochá vrchovina se skládá z krystalických břidlic (obzvlášť rul) a vyvřelin, místy se nacházejí ostrůvky mořských neogenních usazenin. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 420-470 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch Pyšelská horka o nadmořské výšce 510 m nacházející se v západní části obce. Obecně lze říct, že nadmořská výška se snižuje směrem od západu k východu.


Struktura půdního fondu

V území obce Pyšel jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety (nejvyšší zastoupení má kambizem mesobazická, dále kambizem oglejená mesobazická, v menší míře kambizem dystrická a nejnižší zastoupení mají kambizem arenická, kambizem rankerová mesobazická, ranker modální. Výjimku tvoří území v blízkosti vodních toků). V blízkosti vodní toku Podkovák se nachází glej modální a glej fluvický, v blízkosti vodního toku Oslava se nachází fluvizem glejová.

Celková rozloha řešeného území činí 1 177 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako zemědělská půda (808 ha) je tvořena ornou půdou (643 ha), trvalými travními porosty (152 ha), zahradami a ovocnými sady (13 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména lesní půda (260 ha), ostatní plocha (80 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (11 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 18 ha.

Využití pozemků v obci Pyšel (dle ČSÚ k 1. 1. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 643 ha 48,3 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 13 ha 1,6 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 152 ha 18,8 %
Lesní půda 260 ha 22,1 %
Vodní plochy 18 ha 1,5 %
Zastavěné plochy 11 ha 0,9 %
Ostatní plochy 80 ha 6,8 %
Celková výměra k.ú. 1177 ha 100 %


Klimatická charakteristika

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá západní část území do mírně teplé oblasti MT9 a západní část pak do mírně teplé oblasti MT11.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT9 a MT11

Charakteristika MT9 MT11
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50