Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Pyšel

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pyšel a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok na území obce Pyšel je vodní tok Oslava. Číslo hydrologického pořadí 4-16-02-061/2. Vodní tok Oslava pramení v jižním cípu chráněné krajinné oblasti Ždárské vrchy poblíž Matějovského rybníka ve výšce 566,94 m n. m. Od prameniště teče jižním směrem přes Matějovský a Veselský rybník, kde se stáčí východním směrem. V území obce Sazomín se stačí k jihu a teče přibližně jižním směrem přes vodní nádrž Mostiště do města Velké Meziříčí. Za městem Velké Meziříčí nabírá vodní tok jihovýchodní směr. Do území města Náměšť nad Oslavou proniká vodní tok ze severu do katastrálního území Jedov. Za územím města Náměšť nad Oslavou si vodní tok Oslava ponechává jihovýchodní směr toku a v území města Ivančice se vlévá zleva do vodního toku Jihlava ve výšce 204,56 m n. m. Plocha povodí činí 867,03 km2 s délkou toku 99,24 km. V povodí vodního toku Oslava se nachází 164 vodních ploch větších než 1 ha s celkovou plochou 960,30 ha. Největší vodní nádrže na vodním toku jsou Mostiště a Veselský rybník. Hustota říční sítě v povodí vodního toku Oslava činí 1,12 km/km2Další charakteristiky vodního toku Oslava jsou k dispozici na stránkách Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Vodní tok Oslava je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Oslava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Nesměř, Oslava 55,90 2,51 28,0 -- 63,0 83,0 -- 165,0 46,4
Hlásný profil kat. A Velké Meziříčí, Oslava 60,20 2,50 31,0 -- 66,0 82,0 -- 154,0 56,2


Podélný profil vodního toku Podkovák


Podkovák
 (číslo hydrologického pořadí 4-16-02-062) pramení západně od obce Pyšel ve výšce cca 470 m n. m. Následně vodní tok vtéká do vodní nádrže Berkules a dále teče východním směrem přes obec Pyšel, v obci je tok zatrubněn. Podkovák se v obci stáčí na sever, protéká přes tři malé vodní nádrže, dále teče východně na k. ú. Vaneč. Vodní tok ústí zleva do vodního toku Oslava. Celková délka vodního toku činí 5,03 km.

Vodní toky na území obce Pyšel


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Pyšel

Přehled vodních nádrží na území obce Pyšel naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Vodní nádrž Mostiště neleží na území obce Pyšel, ale v případě vzniku zvláštní povodně může dojít k ohrožení nemovitostí a obyvatel na území obce. Vodní nádrž se nachází cca 16 km severoseverozápadně od obce Pyšel, na sever od města Velké Meziříčí. Vodní nádrž je průtočná a je napájena především vodním tokem Oslavou. Hráz je vyvedena jako kamenitá sypaná s návodním sprašovým těsněním a je umístěna na vodním toku Oslava v ř. km 65,948. Hráz je v koruně dlouhá 340,7 m o výšce 41,7 m. Koruna hráze je umístěna ve výšce 480,4 m n. m. Provozní objem činí 11 937 000 m3, plocha hladiny je 93,0 ha. Vodní nádrž je vybavena jednou spodní rozstřikovací výpustí o kapacitě 18,0 m3/s., průměrný průtok činí 1,42 m3/s. Bezpečnostní přeliv se nachází v jižní části hráze a je boční, nehrazený. Vodní dílo slouží ke snížení povodňových průtoků, akumulaci vody pro vodárenský odběr pro skupinový vodovod (pro více jak 70 000 obyvatel) a nadlepšení průtoků na vodním toku Oslava k zajištění odběru k provozu sádek a bočního rybníku pod vodním dílem. Provozovatelem a správcem je povodí Moravy, s. p., závod Dyje (tel.: 541 637 602, e-mail: sekretariatzd@pmo.cz). Z hlediska TBD je vodní dílo řazeno do I. kategorie.
V roce 2005 byla v důsledku prokázání jevů vykazujících poruchy v těsnícím jádru hráze zahájena rozsáhlá oprava, v rámci které proběhla i rekonstrukce, která trvala až do roku 2016.

Na území obce Pyšel se nachází celkem 5 vodních nádrží. Povodňovou situaci na území obce Pyšel mohou ovlivnit především vodní nádrže: Berkules a Mostiště. Pro vodní dílo Mostiště (I. kategorie TBD) je zpracován rozsah zvláštní povodně, která by postihla nemovitosti podél vodního toku Oslava v k. ú. Vaneč v případě porušení hráze.