Zabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území

V případě krizových situací lze řešit zabezpečení sil, prostředků, materiálů a služeb v součinnosti s krajským operačním střediskem HZS Olomouckého kraje.

V případě potřeby lze k provádění záchranných a zabezpečovacích prací využít jak technické prostředky obce, tak i prostředky místních podnikatelských subjektů.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

Kontakty na subjekty poskytující technické a materiální prostředky se nacházejí v Příloze Důležité kontakty část Dostupné záchranné a zabezpečovací technické a materiální prostředky

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomocí v rámci obce, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise ORP Šumperk.

Náhradní zdroj pitné vody: V obci je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na ŠPVS Šumperk a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé buď zásobeni ze SV, nebo individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 15,2 m3/den a na další dny je to 45,9 m3/den.

Náhradní zdroj potravin: všechny obchody s potravinami jsou v záplavovém území.
Další kontakty viz Plán spojení na důležité organizace