Charakteristika zájmového území

Obec Radkovy se nachází v okrese Přerov. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 152 obyvatel. Katastrální území obce leží převážně v mírné severovýchodně orientované sníženině. Nachází se tu pohostinství, dobře vedená knihovna, hřiště pro míčové hry a výletiště s vodní nádrží. O kulturu v obci se starají především radkovští hasiči, jejichž sbor zde působí od roku 1938, spolu s kulturní komisí obecního zastupitelstva. Společně pořádají plesy, zábavy, vodění medvěda a různé jednorázové kulturní akce.

Využití pozemků v obci Radkovy (dle ČSÚ k 1. 1. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 207.8 ha 82.2 %
Zahrady 7.8 ha 3.1 %
Sady 2.9 ha 1.1 %
Trvalé travní porosty 6.1 ha 2.4 %
Lesní půda 3.1 ha 1.2 %
Vodní plochy 15.1 ha 2 %
Zastavěná plochy 4 ha 1.6 %
Ostatní plochy 16.1 ha 6.4 %
Celková výměra k.ú. 259.9 ha 100 %

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty a podsoustavy Západobeskydské podhůří. Území obce Radkovy pak řadíme do celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Kelčská pahorkatina, okrsek Vítonická pahorkatina.

Přehledová mapa Radkovy

Přehledová mapa obce Radkovy na Základní mapě 1 : 10 000

Částí obce protéká potok Moštěnka, který je levostranným přítokem řeky Moravy. Protéká Olomouckým a Zlínským krajem. Říčka je 45,6 km dlouhá. Plocha povodí měří 354,6 km2. Pramení východně od města Bystřice pod Hostýnem na západním úbočí Kelčského Javorníku (865 m), který je nejvyšším vrcholem Hostýnských vrchů, v nadmořské výšce 784,7 m. V Dřevohosticích se do ní vlévá říčka Bystřička a v Domaželicích Šišemka. Poté se stáčí na jih. Před Kroměříží se stéká s Malou Bečvou, a poté se vlévá do Moravy v nadmořské výšce 189,3 m.

Klimaticky (podle klimatické klasifikace Quitta) spadá území obce Radkovy do oblasti T2, tedy mírně teplé klimatické oblasti, která se vyznačuje průměrnou teplotou -2 až -3 °C v lednu a 19 až 19 °C v červenci. Srážkový úhrn ve vegetačním období činí 350 – 400 mm.

Charakteristika mírně teplé oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3) °C
Průměrná teplota v červenci 18 - 19 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50