Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Radkovy 38, 751 14 Dřevohostice
Tel.: 581 711 558
E-mail: obecradkovy@seznam.cz
Bratrská 34, Přerov 750 11
Tel: 581 268 232
E-mail: pavel.julis@prerov.eu
Vedoucí oddělení: RNDr. Pavel Juliš
Jeremenkova 40b, Olomouc 779 11
Tel.: 585 508 643
E-mail: a.juranek@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra