Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Rudlice lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou povodní z déle trvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, avšak riziko je vyšší u významnějších vodních toků. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Největší riziko pro obec Rudlice představuje tok Jevišovky a její levostranný přítok v intravilánu obce. Při intenzivních lokálních srážkách je také část obce ohrožována splachy z polí nacházejících se na svazích, kdy dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích. »
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Rudlice jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Obec Rudlice byla nejvíce zasažena povodní v roce 2002 a naposledy v roce 2015. Povodně byly zapříčiněny jak zvýšenou hladinou toku Jevišovky, tak i v důsledku přívalových dešťů. Roku 2002 podobně jako v obci Černín zvýšená hladina Jevišovky způsobila zaplavení obytných domů a komunikací v jižní části obce. Na jaře roku 2015 byla obec postižena povodní díky dlouhodobým dešťovým srážkám, které zapříčinily rozvodnění vodního toku Jevišovky. Při povodni byly zatopeny do výše jednoho metru tři nemovitosti. Odhady škod na majetku se pohybovaly od 30.000 do 100.000 Kč u každé z nemovitostí. Škody na obecním majetku se týkaly především podemletí mostků, poškození a zaplavení místních komunikací a dřevorubecké firmy, která ve stejném termínu prováděla na katastru obce těžbu dřeva. Dále byly zaplaveny okolní plochy, orná půda a zahrady. »