Charakteristika zájmového území

Obec Řeka je typickou horskou vesnicí, která leží na území CHKO Moravskoslezské Beskydy v SO ORP Třinec. K 31. 12. 2013 bylo v obci evidováno 556 obyvatel. Velikost obce činí 13,45 km2, z toho cca 16 % tvoří zemědělská půda, 74 % lesy, 1 % zastavěné plochy, 1 % vodní plochy a 8 % ostatní plochy.

Obec Řeka na leteckém snímku

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty a podsoustavy Západní Beskydy. Území obce Řeky pak řadíme do celku Moravskoslezské Beskydy, podcelku Lysohorská hornatina, okrsek Ropická rozsocha - členitá hornatina, která se sklání mírně k jihu, tvořena strukturním zřetelně izoklinálním erozně denudačním reliéfem se sečnými plošinami. Území horní části toku je velmi významné z hlediska ojedinělých geomorfologických jevů a procesů. Patří k nim především rozsáhlé svahové deformace vyvolané skalní lavinou na severním svahu Ropice. Představují hluboce založený sesuv zahrnující celý severní svah Ropice. Jedná se o velmi cenný doklad vývoje reliéfu Moravskoslezských Beskyd v pozdním holocénu. Významnými prvky neživé přírody jsou dále skalní stěny v tělese svahové deformace na severním svahu Ropice. V nejvyšším místě dosahuje stěna spolu se strmým skalním svahem až 50 m. Významným prvkem jsou také suťové pokryvy na svazích, které zde dosahují velkých rozměrů.

Z hlediska složení a tektonické stavby se území vyznačuje mnohonásobným rytmickým střídáním jílovců, prachovců, pískovců a slepenců. Mocnosti rytmů jsou silně proměnlivé (od několika cm až do několika desítek metrů). Tektonická stavba karpatského flyše je výsledkem horotvorných pohybů druhé fáze alpínského vrásnění. Vrásněné hmoty flyšových usazenin vytvořily velké příkrovy, které byly sunuty přes sebe, převážně severním směrem. Po dokončení příkrovové stavby se uplatňovaly především pohyby podél zlomů. K vyzdvihovým pohybům dochází i ve čtvrtohorách.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá jižní část území obce do chladné podoblasti CH6, severní část obce pak do chladné podoblasti CH7.

Charakteristika chladné podoblasti CH6 a CH7

Charakteristika
CH6
CH7
Počet letních dnů 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci 14 - 15 15 - 16
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 140 - 160 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 - 140 100 - 120

Co se týče využití půdy na území obce Řeka, tak převažují listnaté a smíšené lesy, ve vyšších polohách pak lesy jehličnaté. Příbřežní zónu (přibližně do 100 m) tvoří zemědělské oblasti s přirozenou vegetací, louky, pastviny a také nesouvislá zástavba.