Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní tok Ropičanka (nebo též Řeka) odvodňuje 36,293 km2 velkou oblast v severním podhůří Moravskoslezských Beskyd. Délka toku činí zhruba 16,4 km. Pramení v nadmořské výšce kolem 840 m na severních svazích hory Ropice (1082 m n. m.), odtud pak směřuje zhruba k severu až k severovýchodu. Ve své horní části tok, které zde nese jméno Řeka, protéká obcemi Řeka a Smilovice. Zde je menší část průtoku Ropičanky převáděná do Stonávky ke zvýšení vodohospodářského potenciálu údolní nádrže Těrlicko. Poté tvoří Ropičanka hranici mezi obcemi Střítež a Ropice, přičemž teče severovýchodním směrem. Na říčním kilometru 3,3 přibírá zleva vodní tok Vělopolku, nejvýznamnější ze svých přítoků. Dále protéká obci Ropice a na jižním okraji Českého Těšína v nadmořské výšce cca 270 m ústí zleva do Olše. Kromě počátečního segmentu je spád povodí celkem homogenní. Od pramene po první kilometr běhu toku je spád údolnice kolem 250 m. Dále tok opouští hornatou oblast Beskyd a spád údolnice se pohybuje v průměru kolem 20 m.

Podélný profil Ropičanky

Základní hydrologické údaje vodního toku Ropičanka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C Řeka, Ropičanka 11,42 0,369 3,79   12,3 17,9   36,0 46,4
Hlásný profil kat. C Smilovice, Ropičanka 8,06   7,32 12,3 20,2 27,2 35,0 46,4 56,2
Ropičanka - ústí (dle průvodnícho listu 87/CZ) 0,15 0,600 15,5 29,3 46,5 58,8 70,7 85,7 96,9

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Hlásný profil kat. C Řeka, Ropičanka ve správě ČHMÚ se nachází na levém břehu Ropičanky v severní části obce (poblíž č.p. 2). V obci Smilovice na ř. km 8,02, zhruba 100 m pod jezem Smilovice najdeme hlásný profil kat. C Smilovice, Ropičanka (ve správě Povodí Odry, státní podnik).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Řeka, Ropičanka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 100
Pohotovost 130
Ohrožení 150
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Smilovice, Ropičanka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 160
Pohotovost 190
Ohrožení 220
Extrémní ohrožení 241
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.