Charakteristika zájmového území

Obec Rokytnice leží na území CHKO Bílé Karpaty v SO ORP Valašské Klobouky ve Zlínském kraji. K 1. 1. 2016 bylo v obci evidováno 585 obyvatel. Velikost obce činí 998 ha. Okolí obce tvoří převážně zemědělská půda a lesní půda.

Využití pozemků v obci Rokytnice

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 54,9 %
Orná půda 36,4 %
Zahrady a ovocné sady 1,6 %
Trvalé travní porosty 16,9 %
Lesní půda 38,2 %
Zastavěné plochy 1,3 %
Vodní plochy 0,7 %
Ostatní plochy 4,9 %
Celková výměra k. ú. 998 ha

 

lokalizace

Lokalizace obce Rokytnice

Obec Rokytnice se nachází ve Zlínském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky. V současnosti zde žije 585 obyvatel. Obec tvoří jeden územní celek složený z katastrálních území Rokytnice u Slavičína a Kochavec.

Z geomorfologického hlediska se katastr obce Rokytnice nachází v soustavě Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Moravsko – slovenské Karpaty, celku Bílé Karpaty. Obec se rozkládá v kopcovitém terénu masivu Bílých Karpat. Nejvyšší body v katastru dosahují výšky 600 m n. m., střední nadmořská výška oblasti se pohybuje od 350 do 600 m n. m. Celé katastrální území se nachází v CHKO Bílé Karpaty a současně je chráněno jako součást biosférická rezervace Bílé Karpaty. Jižní částí prochází nadregionální biokoridor a dále na území zasahují evropsky významné lokality Valentová a Na Koncoch.

Katastrálním územím a samotným intravilánem obce protéká vodní tok Rokytenka. V průběhu toku se do ní postupně vlévají ještě tři menší pravostranné přítoky. Obecní částí Kochavec protéká Kochavecký potok, který částečně vytváří hranici katastru.

sklon

Sklonitostní poměry na území obce Rokytnice

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá obec do mírně teplé oblasti MT9 a MT5

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT9 a MT5

Charakteristika
MT9
MT5
Počet letních dnů 40 - 50 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 130 - 140
Počet ledových dnů 30 - 40 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3- (-4) -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 16 - 17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 100