Charakteristika zájmového území

Obec Rokytnice leží na území CHKO Bílé Karpaty v SO ORP Valašské Klobouky ve Zlínském kraji. K 1. 1. 2016 bylo v obci evidováno 584 obyvatel. Velikost obce činí 998 ha. Okolí obce tvoří převážně zemědělská půda a lesní půda. Obec tvoří jeden územní celek složený z katastrálních území Rokytnice u Slavičína a Kochavec.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se katastr obce Rokytnice nachází v soustavě Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Moravsko – slovenské Karpaty, celku Bílé Karpaty. Obec se rozkládá v kopcovitém terénu masivu Bílých Karpat. Nejvyšší body v katastru dosahují výšky 600 m n. m., střední nadmořská výška oblasti se pohybuje od 350 do 600 m n. m. Celé katastrální území se nachází v CHKO Bílé Karpaty a současně je chráněno jako součást biosférická rezervace Bílé Karpaty. Jižní částí prochází nadregionální biokoridor a dále na území zasahují evropsky významné lokality Valentová a Na Koncoch.

Katastrálním územím a samotným intravilánem obce protéká vodní tok Rokytenka. V průběhu toku se do ní postupně vlévají ještě tři menší pravostranné přítoky. Obecní částí Kochavec protéká Kochavecký potok, který částečně vytváří hranici katastru.

Lokalizace obce Rokytnice

 

sklon

Sklonitostní poměry na území obce Rokytnice

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 998,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (380,6 ha) a orná půda (362,2 ha). Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (48,7 ha), trvalé travní porosty (169 ha), zahrady (15,5 ha), zastavěné plochy (14,5 ha), vodní plochy (6,7 ha) a sady (1,1 ha).

Využití pozemků v obci Rokytnice

  Plocha Zastoupení
Orná půda 362.2 ha 36.3 %
Chmelnice 0 ha 0%
Vinice 0 ha 0%
Zahrady 15.5 ha 1.6 %
Sady 1.1 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 169 ha 16.9 %
Lesní půda 380.6 ha 38.1 %
Vodní plochy 6.7 ha 0.7 %
Zastavěné plochy 14.5 ha 1.5 %
Ostatní plochy 48.7 ha 4.9 %
Celková výměra k.ú. 998.3 ha 100%

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá obec do mírně teplé oblasti MT9 a MT5

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT5 a MT9

Charakteristika MT5 MT9
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 140 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 50 - 60 40 - 50