Hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rokytnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Základní údaje o vodních tocích na území obce Rokytnice

Vodní tok Rokytenka je hlavním recipientem na území obce Rokytnice. Celková délka toku je 9,23 km. Při povodních v roce 1972 napáchala největší škody právě Rokytenka. Rokytenka pramení v sousedním katastrálním území obce Šanov ve svahu vrchu Bašta a zhruba po 5 km vstupuje na katastr Rokytnice. Protéká intravilánem obce Rokytnice a v sousední obci Jestřabí se vlévá do Vláry. Rokytenka protéká katastrálním územím obce Rokytnice ve směru jihozápad - severovýchod. Rokytenka je pravostranným přítokem řeky Vláry v ř. km 26,600. Koryto toku je na katastrálním území obce Rokytnice upraveno (v letech 1937 - 1938 na průtok Q = 24,0 m3/s. Dále je provedeno zpevnění svahů kamennou dlažbou o tl. 0,25 do výše 0,6 m v ř. km 1,899 - 2,533. Od ř. km 2,533 - 2,968 je provedena dlažba dna. Dno koryta je zajištěno kamennou patkou, na které je opřena dlažba z lomového kamene o síle 0,25 m kladená na sucho v celé šikmé výšce průtočného profilu. Úprava vodního toku Rokytenka je ukončena v ř. km 2,980 lapačem splavenin. V ř. km 1,000 je do Rokytenky zprava zaústěn bezejmenný pravostranný přítok, který protéká východně okrajem zastavěného území obce Rokytnice. Jižně nad zastavěným územím obce Rokytnice protéká bývalý mlýnský náhon, který je při průtoku zastavěným územím obce zatrubněn. Do vodního toku Rokytenka je zaústěn zprava v ř. km 2,54. Územím protékají další tři méně významné pravostranné přítoky Rokytenky.

Druhým významným vodním tokem je Kochavecký potok pramenící rovněž v hraničním hřebenu Bílých Karpat. Protéká obecní částí Kochavec a po 4,96 km se vlévá do Zelenského potoka. Kochavecký potok s bezejmenným levostranným přítokem protéká katastrálním územím místní části Kochavec neupraveným korytem.


Vodní toky na území Rokytnice

 

 

Měrná křivka Rokytenky v Rokytnici ř. km 2,875

Základní údaje o vodních dílech na území obce Rokytnice

Přehled vodních děl na území obce Rokytnice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
 Na území obce Rokytnice se nachází nová malá vodní nádrž na pozemku p. č. 485/27, která však svým charakterem neohrožuje obyvatelstvo obce. Těsně za hranicemi katastrálního území obce Rokytnice se však nachází vodní nádrž Kúty (katastrální území obce Šanov), která by mohla ovlivnit povodňovou situaci ve vodním toku Rokytenka. Vodní nádrž Kúty nemá v současné době zpracovaný manipulační řád.