Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní tok Rokytenka je hlavním recipientem na území obce Rokytnice. Celková délka toku je 9,23 km. Při povodních v roce 1972 napáchala největší škody právě Rokytenka. Rokytenka pramení v sousedním katastrálním území obce Šanov ve svahu vrchu Bašta a zhruba po 5 km vstupuje na katastr Rokytnice. Protéká intravilánem obce Rokytnice a v sousední obci Jestřabí se vlévá do Vláry. Rokytenka protéká katastrálním územím obce Rokytnice ve směru jihozápad - severovýchod. Rokytenka je pravostranným přítokem řeky Vláry v ř. km 26,600. Koryto toku je na katastrálním území obce Rokytnice upraveno (v letech 1937 - 1938 na průtok Q = 24,0 m3/s. Dále je provedeno zpevnění svahů kamennou dlažbou o tl. 0,25 do výše 0,6 m v ř. km 1,899 - 2,533. Od ř. km 2,533 - 2,968 je provedena dlažba dna. Dno koryta je zajištěno kamennou patkou na které je opřena dlažba z lomového kamene o síle 0,25 m kladená na sucho v celé šikmé výšce průtočného profilu. Úprava vodního toku Rokytenka je ukončena v ř. km 2,980 lapačem splavenin. V ř. km 1,000 je do Rokytenky zprava zaústěn bezejmenný pravostranný přítok, který protéká východně okrajem zastavěného území obce Rokytnice. Jižně nad zastavěným územím obce Rokytnice protéká bývalý mlýnský náhon, který je při průtoku zastavěným územím obce zatrubněn. Do vodního toku Rokytenka je zaústěn zprava v ř. km 2,54. Územím protékají další tři méně významné pravostranné přítoky Rokytenky.

Druhým významným vodním tokem je Kochavecký potok pramenící rovněž v hraničním hřebenu Bílých Karpat. Protéká obecní částí Kochavec a po 4,96 km se vlévá do Zelenského potoka. Kochavecký potok s bezejmenným levostranným přítokem protéká katastrálním územím místní části Kochavec neupraveným korytem.

 

Měrná křivka Rokytenky v Rokytnici ř. km 2,875

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s.p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Rokytnice se nenachází žádný hlásný profil. Pro potřeby obce však slouží vodoměrná stanice s čidlem v obci Šanov - na mostku přes Rokytenku v centrální části obce u č.p 53. Tato vodoměrná stanice se nachází cca 2,5 km protiproudně od obce Rokytnice. Tudíž je splněna podmínka včasné výstrahy před přicházející povodňovou vlnou. Most, na kterém je stanice umístěna, je ve vlastnictví obce Šanov. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Rokytnice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.