Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Město leží v podhůří Krkonoš a jsou pro něj nebezpečné především bleskové povodně z přívalových srážek. Z posledních let lze zmínit přívalové povodně z let 2013 a 2015, kdy extrémně vysoké úhrny srážek spadly na katastru města a způsobily zaplavení několika objektů a technické infrastruktury.
Na Rtyňce dále potenciálně hrozí zimní a jarní povodně, způsobené táním sněhové pokrývky nebo výskytem ledových jevů.
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území města Rtyně v Podkrkonoší jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Povodeň 2013 a 2015

V posledních letech bylo město zasaženo především bleskovými povodněmi z přívalových srážek. V červnu roku 2013 spadlo na území města až 70 mm srážek. Nejvíce byla postižená horní část města, okolí ulic Lhotské a Hronovské. Rybník Žabárna přetekl přes hráz. Na některých místech došlo k zaplavení sklepů rodinných domků. Sbor dobrovolných hasičů musel také zasahovat při přívalových povodních v roce 2015, které měly stejnou příčinu.