Charakteristika zájmového území

Obec Rudoltice se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Lanškroun. Nadmořská výška katastrálního území obce je 360-370 m. Obec byla založená již ve 13. století. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 1879 obyvatel. Obec se rozkládá především podél toku Rudoltička. Zajímavostí je, že obec Rudoltice dosahuje délky cca 3,5 km, avšak její šířka dosahuje max. 0,5 km. Obcí prochází významný železniční koridor (trať Česká Třebová – Bohumín).
Za historickou dominantu obce je považován zejména Nový zámek u Lanškrouna, z původně rozsáhlého barokního zámku se do dnes zachovala pouze jediná věž s rozsáhlými podzemními sklepy. Jako další významnou dominantu obce je třeba zmínit farní kostel sv. Petra a Pavla.

Využití pozemků v obci Rudoltice (k 1.1.2017)

  Plocha Zastoupení
Orná půda 701.3 ha 44%
Zahrady 48.9 ha 3.1 %
Sady 1.6 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 197.6 ha 12.4 %
Lesní půda 515.2 ha 32.3 %
Vodní plochy 12.7 ha 0.8 %
Zastavěná plochy 13.5 ha 0.8 %
Ostatní plochy 102 ha 6.4 %
Celková výměra k.ú. 1592.7 ha 100%

V obci se nachází ZŠ. Obec také nabízí mnoho sportovních (PS vodní sporty), relaxačních a zájmových příležitostí (TJ Sokol Rudoltice, Klub důchodců, Rudoltický Budulínek, Zámeček dětem, Myslivecké sdružení). Dále zde nalezneme historické památky – kostel sv. Petra a Pavla, faru, sochu Nejsvětější Trojice. Na Zámeckém vrchu (návrší mezi Lanškrounem a Rudolticemi) se nachází Nový zámek. Jedná se pozůstatek rozsáhlého barokního zámku rodu Lichtensteinů. Dále v obci sídlí zemědělská společnost, společnosti se strojírenskou a nástrojářskou výrobou, výrobou domácích a zahrádkářských potřeb, výrobou zboží z papíru a lepenky, LPG stanice.

Mapa území obce Rudoltice
Mapa území obce Rudoltice

Geomorfologické členění:  

  • Systém: Hercynský  
  • Provincie: Česká vysočina   
  • Subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava      
  • Oblast: Orlická          
  • Celek: Podorlická pahorkatina       
  • Podcelek: Moravskotřebovská pahorkatina

Podorlická pahorkatina je členitá pahorkatina nacházející se ve východních Čechách. Pahorkatina spadá především do povodí Metuje, Orlice, Moravské Sázavy a Třebůvky. Střední výška činí 454,1 m n. m. Rozloha je 1 115 km2. Převažují zde horniny novoměstských fylitů, letovické krystalinika, intruzivní vyvřeliny či karbonské, permské a svrchnokřídové sedimenty. Dále je zde možné nalézt neogenní říční i mořské sedimenty. Pahorkatina je silně tektonicky porušena. Nalézají se zde kry, hrástě, křídové antiklinály a synklinály. V pahorkatině je možné vidět významné lokality neogenních sedimentů, které ukazují tehdejší směr odvodňování k jihovýchodu a jihu do zálivu miocenního moře.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území Rudoltice do mírně teplé klimatické oblasti MT7.

Charakteristické indexy pro mírně teplou oblast MT 7

Charakteristika
MT 7
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu v [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci v [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu v [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu v [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50