Charakteristika zájmového území

Obec Rudoltice, která byla založena ve 13. století, se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Lanškroun. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 1915 obyvatel. Obec se rozkládá především podél toku Rudoltička. Zajímavostí je, že obec Rudoltice dosahuje délky cca 3,5 km, avšak její šířka dosahuje max. 0,5 km. Obcí prochází významný železniční koridor (trať Česká Třebová – Bohumín).

V Rudolticích se nachází základní škola, obec také nabízí mnoho sportovních (PS vodní sporty), relaxačních a zájmových příležitostí (TJ Sokol Rudoltice, Klub důchodců, Rudoltický Budulínek, Zámeček dětem, Myslivecké sdružení). Mezi nejvýznamnější historické památky patří kostel sv. Petra a Pavla, fara a socha Nejsvětější Trojice. Na Zámeckém vrchu (návrší mezi Lanškrounem a Rudolticemi) se nachází Nový zámek. Jedná se pozůstatek rozsáhlého barokního zámku rodu Lichtensteinů. Dále v obci sídlí zemědělská společnost, společnosti se strojírenskou a nástrojářskou výrobou, výrobou domácích a zahrádkářských potřeb, výrobou zboží z papíru a lepenky a LPG stanice.

 

Území obce Rudoltice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologické členění:  

  • Systém: Hercynský  
  • Provincie: Česká vysočina   
  • Subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava      
  • Oblast: Orlická          
  • Celek: Podorlická pahorkatina       
  • Podcelek: Moravskotřebovská pahorkatina

Podorlická pahorkatina je členitá pahorkatina nacházející se ve východních Čechách. Pahorkatina spadá především do povodí Metuje, Orlice, Moravské Sázavy a Třebůvky. Střední výška činí 454,1 m n. m. Rozloha je 1 115 km2. Převažují zde horniny novoměstských fylitů, letovické krystalinika, intruzivní vyvřeliny či karbonské, permské a svrchnokřídové sedimenty. Dále je zde možné nalézt neogenní říční i mořské sedimenty. Pahorkatina je silně tektonicky porušena. Nalézají se zde kry, hrástě, křídové antiklinály a synklinály. V pahorkatině je možné vidět významné lokality neogenních sedimentů, které ukazují tehdejší směr odvodňování k jihovýchodu a jihu do zálivu miocenního moře.

 

Struktura půdního fondu

Využití pozemků v obci Rudoltice (dle ČSÚ k 31.12.2018)

  Plocha Zastoupení
Orná půda 701.0 ha 44.0 %
Zahrady 48.7 ha 3.1 %
Sady 1.6 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 197.5 ha 12.4 %
Lesní půda 515.2 ha 32.3 %
Vodní plochy 12.7 ha 0.8 %
Zastavěná plochy 13.9 ha 0.9 %
Ostatní plochy 102.1 ha 6.4 %
Celková výměra k.ú. 1592.7 ha 100%

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území Rudoltice do mírně teplé klimatické oblasti MT7.

Charakteristické indexy pro mírně teplou oblast MT 7

Charakteristika
MT 7
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu v [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci v [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu v [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu v [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50